Realizace projektu, informace a dokumentace

Řízení realizace projektu zahrnuje především řídící a kontrolní procesy. Jejich charakter se mění v závislosti na tom, do jaké míry se odlišuje skutečný průběh realizace projektu od plánu. Absolventi modulu budou schopni uvědomit si podstatu, význam a přínosy procesu řízení realizace projektu, specifikovat, co je účelné vědět o nástrojích mapování stavu realizace projektu, definovat pojmy projektová komunikace, zainteresované strany, vedení porad, motivace, vedení a řízení lidí v průběhu realizace projektu.

Lektor studijního modulu


PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotace


Modul je nejprve zaměřen na proces řízení realizace projektu, jeho význam a přínos, včetně plánu implementačního. Dále je probírán obsah procesu řízení realizace projektu s velikým důrazem na jeho složky a efektivnost řízení. V závěru modulu je objasněn reporting, řešení problémů na projektech a řízení a plánování lidských zdrojů jako složky efektivního budování týmu.

Sylabus


1. Proces řízení realizace projektu

 • realizace projektu
 • implementační plán

2. Obsah procesu řízení realizace projektu

 • proces řízení
 • složky systému řízení
 • řízení procedur projektu, efektivnost a cíl řízení zásahů

3. Nástroje mapování stavu realizace projektu

 • porady
 • komunikační strategie

4. Řízení a podávání zpráv

 • podstata řízení projektu
 • reporting

5. Řešení problémů

 • metody k řešení problémů
 • problémy v projektech
 • obecný postup k řešení problémů
 • doporučené techniky řešení problémů

6. Budování dokonalého týmu

 • řízení a plánování lidských zdrojů
 • osobnost projektového manažera
 • životní cyklus člena týmu

Literatura


 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press, 305 s.
 • FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování. 384 s. ISBN: 9788024739854
 • HEPTONSTALL, J. Project management. Praha: Národní vzdělávací fond. 276 s.
 • HYNDRÁK, K. Project 98, 2000, 2002 : praktické příklady. Praha: Grada. 215 s. ISBN 8024703661
 • KERZNER, H. Project Management: Case Studies. 3rd edition. New Jersey: Wiley. 681 p. ISBN 0470278714
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada. 255 p. ISBN 9788024725444
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Computer Press. ISBN 80-247-1501-5
 • ČSN ISO 10006. Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti. Švýcarsko: Český normalizační institut, Říjen. 46 p.
 • IPMA Competence Baseline. The Netherlands: International Project Management Association, June. 200 p. Available from WWW: < www.ipma.ch/Documents/ICB_V._3.0.pdf >. ISSN 0-9553213-0-1
 • Tools for Development: A handbook for those engaged in development activity. UK: Department for International Development, March. 66 p. Available from WWW: < www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf >
 • Managing Successful Projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. 327 p. Available from WWW: < www.tsoshop.co.uk >. ISSN 9780113310593