Řídící a kontrolní systém v rámci Corporate Governance

Správa a řízení společností (corporate governance) má velký význam pro jednotlivé organizace i pro mezinárodní řídicí systém jako celek. Součástí správy a řízení společností je řídící a kontrolní systém. Cílem tohoto modulu je seznámit studenta se zásadami správy a řízení společností řídícího a kontrolního systému.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Bohuslav Poduška CIA

Anotace


Je zřejmé, že nedílnou součástí řízení jakéhokoli subjektu je rovněž kontrola. Samotný výkon kontroly byl však uplatňován ještě před tím, než slovo kontrola vůbec vzniklo. Kontrola sama o sobě má objektivní funkci ve všech cílových procesech. Některé druhy kontroly byly postupně implementovány do praxe s jejím postupným vývojem, a to ještě před tím, než se teorie ujala jejich objasňování.

Sylabus


1. Vývoj řídícího a kontrolního systému

 • Cohenova komise
 • Minahanův výbor
 • Treadwayova komise

2. Cíle řídícího kontrolního systému

 • efektivnost
 • ochrana majetku
 • respektování nařízení

3. Prvky řídícího kontrolního systému

 • kontrolní prostředí
 • řízení rizik
 • systém vnitřní kontroly
 • monitoring

4. Interní audit

Literatura


 • Basle commitee on banking supervision. Rámec pro hodnocení řídících systémů společností, Praha, ČIIA,
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola, Praha, C. H. Beck
 • ESCHENBACH, R. a kol.: Profesionální controlling. Wolters Kluwer
 • Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD, KCP & KPMG, Praha
 • MLYNÁŘ, A. : Teorie kontroly. Nakladatelství Svoboda, Praha
 • Treadwayova komise: Internal Kontrol. Integrated Framework (zpráva COSO), ČIIA
 • Turbullova zpráva: Vnitřní řízení a kontrola, Praha, ČIIA