Řízení lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu

Cílem tohoto modulu je seznámit se se specifiky řízení lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu, konkrétně v moderním hotelovém a gastronomickém provozu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Anotace


Úvodní část modulu představuje personální práci se  zaměřením na personální řízení a řízení lidských zdrojů, administrativu a personální útvary. Větší pozornost je věnována lidskému faktoru ve sféře služeb. Modul se hlouběji zabývá důležitostí lidského faktoru v oblasti služeb, outsourcingem v provozu hotelu, organizací a organizační strukturou a řízením hotelu. V závěru modulu je shrnut vliv personálního oddělení na úspěch podniku.

Sylabus


1. Personální práce

 • personální práce, její definice
 • personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů
 • personální útvar a jeho činnosti

2. Lidský faktor ve sféře služeb

 • důležitost lidského faktoru v sektoru služeb
 • organizace a řízení hotelu
 • organizační struktura hotelu
 • outsourcing v hotelovém provozu

3. Závěr

 • vliv personální oddělení a personálního řízení na úspěch

Literatura


 • KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách
 • BERÁNEK, J. a kol., Moderní řízení hotelového provozu
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů – Nejnovější trendy a postupy
 • TESONE, D. Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismu