Řízení lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu

Cílem tohoto modulu je seznámit se se specifiky řízení lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu, konkrétně v moderním hotelovém a gastronomickém provozu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Anotace


Tato část modulu představuje personální práci se zaměřením na personální řízení a řízení lidských zdrojů, administrativu a personální útvary. Větší pozornost je věnována lidskému faktoru ve sféře služeb. Modul se hlouběji zabývá důležitostí lidského faktoru v oblasti služeb, outsourcingem v provozu hotelu, organizací a organizační strukturou a řízením hotelu. V závěru modulu je shrnut vliv personálního oddělení na úspěch podniku.

Sylabus


1. Firemní kultura

 • prvky firemní kultury

2. Řízení lidských zdrojů

 • Cíle a řízení LZ
 • Činnosti řízení LZ
  • Personální práce
   • personální práce, její definice
   • personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů
   • personální útvar a jeho činnosti
 • Organizační struktura
  • Lidský faktor ve sféře služeb
   • důležitost lidského faktoru v sektoru služeb
   • organizace a řízení hotelu
   • organizační struktura hotelu
   • outsourcing v hotelovém provozu

3. Strategie nebo kultura?

4. Chování organizace

Literatura


 • ARMOSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů Nejnovější trendy a postupy, Praha: Grada Publishing 2007, ISBN 978-80-247-1407-3
 • ARMSTRONG, M.; TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, ISBN 978-80-247-5258-7
 • CEJTHAMR, V., Management a organizační chování 2., aktualizované a rozšířené vydání, Grada Publishing a.s., 2010 ISBN 978-80-247-3348-7
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol., Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, Beckova edice ekonomie, 2012, ISBN 978-80-7400-347-9
 • DWECKOVÁ, C., Nastavení mysli, Jan Melvil2017, ISBN 978-80-7555-032-3
 • KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8
 • MYSLIKOVJANOVÁ, S., Economia – Moderní řízení, 4/2019
 • SOUČEK, Z., Strategie úspěšného podniku, C.H.Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-572-5
 • ŠIKÝŘ, M., Personalistika pro manažery a personalisty, Praha: Grada, 2012, Management (Grada). ISBN 978-80-247-4151-2
 • ŠIKÝŘ, M., Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014, Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9
 • TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, ISBN 80-247-0405-6
 • UDALOVÁ, A.S., Socionika v práci s personálem neboli o čem vypovídá MBTI, Rodová cesta z.s., 2016
 • WATSON, T. J., Critical social science, pragmatism and the realities of HRM. International Journal of Human Resource Management Studies. 2010, ISSN 2162-3058