Řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s oblastmi řízení výkonu a systému odměňování, a jejich vazbou na firemní strategii. Detailně se obeznámit s řízením výkonu jako systémem ovlivňujícím klíčové výsledky organizace, hodnocením pracovní výkonnosti a stimuly, především motivací a odměnami, které vedou k více efektivní práci v organizaci.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Anotace


Systém řízení výkonu přímo ovlivňuje klíčové výsledky organizace tj. finanční výsledky, produktivitu, kvalitu jejich výrobků/služeb, spokojenost zákazníků a spokojenost zaměstnanců. Systém motivování podněcuje jedince ke zlepšování pracovních výkonů a v jeho důsledku je tedy efektivněji řízen pracovní výkon a samotná prosperita organizace vzrůstá.

Sylabus


1. Systém řízení výkonu

 • úvod do řízení výkonu
 • definice systému řízení výkonu a řízení pracovní výkonnosti

2. Výkonové cíle a pracovní výkonnost

 • stanovení výkonových cílů
 • hodnocení pracovní výkonnosti

3. Zaměstnanci, motivování a odměňování

 • motivace
 • odměňování zaměstnanců
 • principy odměňování zaměstnanců
 • výkonové odměňování

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, Grada Publishing, Praha
 • Urban, J., Stýblo, J., Vysokajová, M., Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-429-1
 • Urban, J. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada
 • Urban, J. 10 nejdražších manažerských chyb, Grada
 • Koubek, J. Řízení lidských zdrojů, Management Press
 • McKenna, E. and Beech, N., The Essence of Human Resource Management, Prentice Hall
 • Milkovich, T. G., et al. Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, Praha
 • Noe, R. A. et al., Human Resource Management, Irwin
 • Schuler, R. S. nad Jackson, S. E., Human Resource Management, West Publishing Company
 • Stone, R. S. Human Resource Management, Wiley
 • Urban, J., Řízení lidí v organizaci. Personální rozměr managementu. ASPI, Praha
 • Urban, J. Byznys je o lidech, ASOI Wolters Kluwer, Praha
 • Urban, J. Tvorba a rozvoj organizační systémů, Management Press
 • Urban, J. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů, ASPI, Praha. ISBN 80-7357-019-X