Řízení rizik

Cílem modulu je pochopit způsoby řízení různých rizik, jejich vzájemné propojení a význam pro fungování podniku a získat základní přehled o nástrojích risk managementu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Martin Haluzík

Anotace


Risk management patří spolu s ekonomikou a řízením financí mezi klíčové dovednosti efektivního managementu. Tato oblast v posledních letech získává na významu díky výrazně proměnlivému tržnímu prostředí, které přináší nejen nové zajímavé příležitosti, ale i s nimi související rizika. Tomu odpovídá např. i výrazná orientace nové verze normy ISO EN ČSN 9001 pro systémy řízení jakosti, kde je řízení rizik považováno za samotný základ systému řízení. Modul zahrnuje základní informace o 4 skupinách podnikového risk managementu (strategická rizika, finanční rizika, procesní rizika a projektová rizika). Dále se věnuje důležitým nástrojům jako procesní FMEA či analýza zájmových skupin. Obsahuje rovněž poměrně nový a populární přístup k risk managementu založený na řízení předpokladů.

Sylabus


1) koncept řízení rizik

2) nástroje řízení rizik

3) Stakeholders management

4) 10 prvků RM