Řízení rizik (online)

Cílem modulu je pochopit způsoby řízení různých rizik, jejich vzájemné propojení a význam pro fungování podniku a získat základní přehled o nástrojích risk managementu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace


Risk management patří spolu s ekonomikou a řízením financí mezi klíčové dovednosti efektivního managementu. Tato oblast v posledních letech získává na významu díky výrazně proměnlivému tržnímu prostředí, které přináší nejen nové zajímavé příležitosti, ale i s nimi související rizika. Tomu odpovídá např. i výrazná orientace nové verze normy ISO EN ČSN 9001 pro systémy řízení jakosti, kde je řízení rizik považováno za samotný základ systému řízení. Modul zahrnuje základní informace o 4 skupinách podnikového risk managementu (strategická rizika, finanční rizika, procesní rizika a projektová rizika). Dále se věnuje důležitým nástrojům jako procesní FMEA či analýza zájmových skupin. Obsahuje rovněž poměrně nový a populární přístup k risk managementu založený na řízení předpokladů.

Sylabus


1) koncept řízení rizik

2) nástroje řízení rizik

3) Stakeholders management

4) 10 prvků RM

Literatura


 • Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích – Vladimír Smejkal, Karel Rais –Grada
 • The Essentials of Risk Management, Second Edition – Michel Crouhy and
 • Dan Galai – McGraw-Hill Education
 • Risk management – Keith Baxter – Prencice Hall Financial Times
 • PMBoK – Project Management Base of Knowledge – Project Management Institute (International standard) IEC 608812 – Analysis techniques for systém reliability – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)
 • A Practical Guide to Risk Management – Thomas S. Coleman – Research Foundation of CRA Institute
 • Financial Risk Management For Dummies – Aaron Brown – John Wiley & Sons
 • Enterprise Risk Management: A Common Framework for the Entire
 • Organization – Philip E. J. Green – Butterworth-Heinemann Inc
 • Operational Risk Management: A Complete Guide to a Successful Operational
 • Risk Framework – Philippa X. Girling – John Wiley & Sons
 • Risk Management in Projects – Martin Loosemore – Routledge
 • Risk Analysis: A Quantitative Guide – David Vose – John Wiley & Sons
 • Management of risk: guidance for practitioners (Office of Government Commerce) – Ruth Murray-Webster – Stationery Office
 • Practice Standard for Project Risk Management – Project Management Institute