Řízení rizik

Cílem tohoto modulu je poukázat na skutečnost, že řízení (omezování) rizik je neodmyslitelnou součástí zodpovědného řízení každého manažera a vedoucího pracovníka v organizaci. V modulu se studenti seznámí s identifikací a zabezpečováním rizik ve všech oblastech řízení a pochopí úlohu manažera v oblasti řízení rizik.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace


Modul seznamuje studenty se základy oboru řízení rizik. Vedle definice základních pojmů jako je „nebezpečí“, „riziko“, „ohrožení“ modul pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik v nejdůležitějších oblastech řízení podniku. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, na identifikaci a zabezpečování možných rizik.

Sylabus


1. Koncept řízení rizik

  • východiska
  • druhy rizik

2. Nástroje řízení rizik

  • analýza FMEA
  • steakholders management
  • prvky risk managementu

Literatura


  • SMEJKAL V, RAIS K: Řízení rizik ve firmách a organizacích, Grada Publishing, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4644-9
  • HNILICA J., FOTR J.: Aplikovaná analýza rizika, Grada Publishing, Praha, 2009, ISBN 978-80-247-2560-4
  • JOHNSON S.: Kam se poděl můj Sýr?, PRAGMA 2000, ISBN 80-7205-798-7
  • TALEB, N. N. Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí. Přel. Jan Hořínek. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011, ISBN: 978-80-7432-128-3
  • VYMĚTAL Š.: Krizová komunikace a komunikace rizika, Grada Publishing, Praha, 2009 ISBN: 978-80-247-2510-9