Rizika – analýzy, řízení rizik

Cílem modulu je seznámení studentů s oblastí řízení rizik, jako pevnou součástí projektového řízení. Věnovat se budeme způsobům identifikace rizik, jejich analýze a tvorbě scénářů opatření. Součástí řízení rizik je tvorba plánu odezvy na rizika, jeho aktualizace, průběžné vyhodnocení a také neustálý proces identifikace případných nových rizik v průběhu projektu a následná práce s nimi. Upozorníme také na možnosti dokumentace rizik a standardů v projektovém řízení.

Lektor studijního modulu


Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Anotace


Řízení rizik je trvalý proces v průběhu celého projektu – od plánování až po ukončení a vyhodnocení projektu. Modul je věnován technikám a metodám řízení rizik v projektu. Konkrétně se budeme věnovat způsobům identifikace rizik a jejich ohodnocení z hlediska významu dopadu a jejich pravděpodobnosti. Dále vyhodnotíme jaká ze strategií (přijetí, přenesení, prevence a ochrana) je pro zvládnutí rizika nejvhodnější. Zmíněn bude způsob sledování již identifikovaných rizik a možného výskytu dalších nových rizik včetně jejich dokumentace.

Sylabus


1. Riziko v projektu

 • význam rizika v projektu
 • řízení rizika
 • identifikace rizik

2. Techniky identifikace rizik

 • brainstorming
 • negativní brainstorming
 • metoda Ishikawovy rybí kosti (diagram příčin a následků)
 • strom rizik

3. Ohodnocení rizik (analýza rizik)

 • kvalitativní analýza
 • kvantitativní analýza
 • vyhodnocení rizika

4. Monitorování rizika, jeho řízení a stanovení opatření rizik

 • přezkoumávání a monitorování rizik
 • metoda RIPRAN
 • stanovení opatření rizik
 • sledován výskytu a řízení rizik

Literatura


 • DOLEŽAL J., MÁCHAL P., LACKO B. a kol.: Projektový management dle IPMA, Grada Publishing
 • ROSENAU, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, Praha
 • DUNCAN, W. R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI, USA. ISBN: 1-880410-12-5
 • DOLANSKÝ, V. a kol.: Projektový management. Grada Publishing. Praha. ISBN 80-7169-287-5
 • DOLEŽAL J. Projektový management. Grada. ISBN 9788024756202
 • NĚMEC, V.: Projektový management. Grada Publishing a.s., Praha. ISBN 80-247-0392-0
 • autorů: Analýza možných způsobů a důsledků poruch (FMEA), Česká společnost pro jakost, Praha
 • PRINCE, E. 7 měkkých dovedností, díky nimž budete o krok napřed. Bizbooks,
 • TICHÝ, M.: Ovládání rizika, C. H. Beck, Praha