Směnečné a šekové právo

Cílem tohoto modulu je poskytnout posluchačům alespoň obecné informace o tématu, které bude podrobně vysvětleno a probráno, nejen z teoretického, ale i praktického hlediska na přednáškách. Je jen jakýmsi úvodem do problematiky směnek a směnečného práva vůbec, které je těžištěm a hlavním zaměřením výuky, proto nemůže být plnohodnotnou učební pomůckou. Protože směnky jsou jedním z druhů cenných papírů, a to nikoliv druhem zanedbatelným, je třeba určité orientace, ale i znalosti samotných cenných papírů. Jedině tak může posluchač lépe pochopit složitost a náročnost právní úpravy směnečného práva a tím i směnek vlastních i cizích, úskalí při jejich vydávání, převodech a dalších zvláštnostech spojených při jejich nakládáni a oběhu.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Anotace


Právo cenných papírů je vedle obchodních závazků, práva obchodních společností a soutěžního práva dalším větším celkem v rámci obchodního práva. Do jisté míry se úprava cenných papírů prolíná s dalšími zmíněnými celky (tak např. v případě akciového práva, v případě některých obligačních cenných papírů apod.), nicméně i vzhledem k poměrně obsáhlému souboru speciálních pramenů jde o relativně rozsáhlou samostatnou oblast úpravy. Jedná se přitom jak o vztahy ryze podnikatelské, příp. podnikatelsko-investorské, tak o vztahy, které mají širší dopad a nejsou uzavřeny dokonce ani pro spotřebitele. Celkově jde o poměrně nehomogenní souhrn právních norem, které bude nutno pro účely modulu vnitřně strukturovat a systemizovat.

Sylabus


 • Cenné papíry
 • Směnky
 • Funkce a druhy směnek
 • Náležitosti směnky
 • Přijetí, splatnost a placení směnek
 • Nesplacení směnky
 • Šeky

Literatura


 • CHALUPA, R. Základy směnečného práva. 2. vydání: Praha: Linde 2008
 • KOVAŘÍK, Z. Směnka a šek v České republice. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011
 • KOVAŘÍK, Z. Směnka jako zajištění. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009
 • KOTÁSEK, J. Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013
 • URFUS, V. Zdomácnění směnečného práva v českých zemích a počátky novodobého práva obchodního: 1. vydání. Praha: ČSAV, 1959
 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zák. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů