Soft skills projektového manažera (online)

Cílem modulu je seznámit studenty s portfoliem technik vedení projektu v rámci projektového řízení, zejména s důrazem na jejich praktickou aplikaci. Modul je proto zaměřen na tři hlavní poznatkové oblasti: přehled nejpoužívanějších technik a manažerských metod, jejich vzájemná komparace a konfrontace a především jejich aplikace v modelových rozhodovacích situacích. Zvláštní pozornost je pak věnována řízení výkonnosti heterogenních projektových týmů u menších projektů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Anotace


Na osobě projektového manažera závisí úspěch nebo naopak neúspěch celého projektu. Modul je zaměřen především na jednotlivé koncepce schopností a dovedností manažera, na jeho kompetence a jejich členění podle významných autorů. V závěru modulu je pozornost upírána především k motivaci, teoriím osobnosti a stylům vedení lidí.

Sylabus


1. Projektový manažer a typy koncepcí

 • osobnost projektového manažera
 • koncepce schopností
 • koncepce dovedností
 • koncepce faktorů úspěchu a neúspěchu

2. Manažerské kompetence

 • členění dle Bedrnové a Nového
 • členění dle Bělohlávka
 • členění dle Scheina
 • další typologie
 • model osobnosti projektového manažera
 • stanovení potřebné úrovně kompetencí

3. Motivace, potřeby a různé teorie

 • teorie motivace
 • Maslowova hierarchie potřeb
 • Herzbergrova dvoufaktorová teorie
 • Vroomova teorie očekávání
 • McClellandova teorie získaných potřeb
 • vedení lidí dle Bělohlávka
 • McGregorova teorie
 • typy profesionální osobnosti dle Hollanda
 • styly řízení

Literatura


 • FOLWARCZRNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha, Grada Publishing. ISBN 8024730677
 • KUBEŠ, M., Spillerová, D., Kurnický, R. Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. Praha, Grada publishing
 • BĚLOHLÁVEK, F. Řízení lidských zdrojů. Olomouc, Univerzita Palackého
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Projektové řízení: Učebnice. Praha: E-knihy jedou. ISBN 8075124316
 • STACKPOLE, C. S. A User’s Manual to the PMBOK Guide. New York: John Wiley & Sons. ISBN 1118546601
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, Grada Publishing a.s. ISBN 8024715015