Současnost a trendy projektového řízení

Seznámení s moderními myšlenkovými proudy, které vznikly jako reakce na špatně fungující svět kolem nás. Studentům budou představeny principy chování, plánování a řízení, které reagují na nedostatky klasických metod řízení. Dále bude studentům vysvětlen rozdíl mezi obecně platnými zásadami projektového řízení a plánování vycházejícími ze současného nákladového modelu plánování a „novým“ myšlením, které staví na ochraně výstupů a při plánování odstraňuje nedostatky dané přirozeným lidským chováním, vlastnostmi a zlozvyky.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Tomáš Vostřel

Anotace


Modul  je nejprve zaměřen na teorii omezení a její praktické použití v řízení projektů, tedy metodu kritického řetězu. Dále jsou detailně probírány rezervy v projektech a jednotlivé druhy ubírání rezerv. Záběrem modulu jsou zmíněny metody a typy řízení, v neposlední řadě je objasněna metoda Just in time, snažící se minimalizaci pohybu materiálu ve skladech.

Sylabus


1. Teorie omezení a její praktické použití v řízení projektů

 • dnešní nefungující svět
 • teorie omezení (TOC)
 • dnešní řízení firem a projektů
 • metoda kritického řetězu

2. Rezervy a jejich působení v projektech

 • typické lidské chování v dnešním systému řízení
 • druhy ubírání rezerv

 3. Typy a metody řízení, strategie Just In Time

 • řízení ve světě CC
 • implementace kritického řetězu ve firmě
 • řízení projektu na základě čerpání časových nárazníků
 • agilní metody řízení projektů
 • strategie Just In Time

Literatura


 • GOLDRATT, ELIYAHU M., Kritický řetěz (Critical Chain), z anglického originálu vydala InterQuality, s.r.o. Praha. ISBN 80-902770-0-4
 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management Praha: Grada. 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2
 • TALEB, NASSIM NICHOLAS