Specifika rozhlasové a televizní práce a správná příprava na vystoupení

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s tím, jak pracují redaktoři rozhlasu a televize, jaká specifika lze očekávat oproti tištěnému médiu, zda je možno se na vystoupení před televizní kamerou nebo rozhlasovým mikrofonem připravit, či jaké typy pořadů přicházejí v úvahu, jak má člověk při tom vypadat, nač se má soustředit, jaké můžou být okolnosti a jaké jsou možnosti natáčení.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Anotace


Audiovizuální média patří k nejsledovanějším médiím. Mají ambice své vysílání stále rozšiřovat, proměňovat a přizpůsobovat příjemcům. Vystupovat v nich znamená často nejen záležitost prestižní, ale z hlediska propagace značky, výrobku či služby také účinnou. Je však třeba poznávat specifika takového vystoupení a připravit se na něj. Příprava je jak obsahová, tak formální a musí vycházet ze znalosti média, ale také pořadu a jeho specifik a rovněž, pokud je to možné, i práce redaktora.

Sylabus


1. specifika rozhlasu

 • rychlost zpracování události
 • technické předpoklady
 • možnosti uplatnění respondenta
 • specifika Českého rozhlasu

2. specifika televize

 • rychlost zpracování události
 • technické předpoklady
 • možnosti uplatnění respondenta
 • specifika České televize

3. zásady vystupování v audiovizuálních médiích

 • faktická příprava
 • formální příprava
 • logistika

Literatura


 • HŮRKOVÁ, J. Kultura mluveného projevu : (Strategie umění komunikace). Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, ISBN 80-7068-087-3
 • KOHOUT, J. Veřejné mínění, image a metody public relations. Praha: Management Press, ISBN 80-7261-006-6
 • BEDNÁŘ, V. Mediální komunikace pro management. Grada, ISBN 978-80-2473-629-7
 • HŮRKOVÁ, Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, ISBN 80-85827-93-X
 • KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0898-7
 • REIFOVÁ, I. a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, ISBN 80-7178-926-7
 • ŠMÍD, M. Média, internet, TV Nova a já. Praha: ISV, ISBN 80-85866-69-2
 • VERNER, P. Historie mediální komunikace. Univerzita J.A. Komenského Praha, ISBN 978-80-7452-027-3