Standardy pro výkon interního auditu

Cílem modulu je seznámit posluchače s mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, které poskytují rámec pro výkon interního auditu a jeho podporu. Současně je cílem, ve vzájemném dialogu s posluchači, přiblížit naplňování jednotlivých standardů v praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jan Kovalčík, CIA

Anotace


Přesto, že je interní audit vykonáván v různých zemích s různým právním prostředím s různými kulturními vlivy, v organizacích pracujících v rozličných odvětvích, organizacích s odlišnou velikostí a strukturou a mohou jej vykonávat interní a externí odborníci, musí být jeho činnost vždy ve shodě s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, aby naplnil řádně své odpovědnosti. Standardy jsou závaznými požadavky, které vycházejí ze základních zásad.

Sylabus


1. Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA

  • závazné
  • doporučené

2. Základní standardy IA

  • standarda 1000 – 1300

3. Standardy pro výkon interního auditu

  • standarda 2000 – 2600

Literatura


  • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Praha: Český institut interních auditorů, o. s. Přel. z: International professional practises framework. ISBN: 80-86689-46-8.
  • DVOŘÁČEK, J.; KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, a.s. ISBN: 80-251-0836-8.
  • KAFKA, T. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-121-5.
  • SAWYER, L. B. Interní audit. Praha: Český institut interních auditorů, o.s. ISBN: 80-86284-07-7.
  • Proces interního auditu. Část I. Praha: Český institut interních auditorů. ISBN: 80-86689-16-6.