Stategické řízení a plánování v cestovním ruchu (online)

Cílem modulu je seznámit se se specifiky managementu cestovního ruchu, řízením cestovního ruchu na všech úrovních. Definovat principy tvorby rozvojových strategií a představit aktuální strategie rozvoje cestovního ruchu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Anotace


Základním tématem tohoto modulu jsou specifika managementu v cestovním ruchu, metody a nástroje řízení. Na jejich výčet navazuje přehled nejvýznamnějších institucí podílejících se na řízení cestovního. Dále jsou uvedeny zásady strategického řízení a plánování a posluchači se seznámí s významnými aktuálními strategiemi rozvoje cestovního ruchu na různých úrovních řízení a s reakcí příslušných institucí na aktuální vývoj cestovního ruchu. Přílohou modulu jsou tři případové studie určené k procvičení praktických dovedností posluchačů.

Sylabus


1. Řízení v cestovním ruchu a jeho subjekty

 • úvod do problematiky a řízení rozvoje cestovního ruchu
 • specifika řízení v cestovním ruchu
 • subjekty řízení

2. Principy a fáze strategického řízení, nástroje řízení CR, partnerství a klastry

 • partnerství, síťování a vytváření klastrů
 • nástroje řízení
 • obecné principy strategického řízení
 • fáze strategického řízení

3. Strategické analýzy a poslání, vize, cíle

 • poslání, vize a cíle
 • obsah a metody strategických analýz

4. Strategie, strategická kontrola a řízení

 • formulace strategie
 • implementace strategie
 • strategická kontrola a hodnocení implementace strategie, revize strategie
 • strategické řízení v cestovním ruchu

5. Strategické dokumenty

 • aktuální významné strategické dokumenty
 • aktuální významné strategické dokumenty k rozvoji cestovního ruchu
 • stručný obsah významných strategických dokumentů pro cestovní ruch

6. Finanční politika, zdroje a procesy

 • finanční politika a finanční zdroje pro CR
 • rozhodování a optimalizace procesů

Literatura


 • THADDEUS, M. Základy strategického řízení a rozhodování, Grada, ISBN: 978-80-247-1911-5
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020, MMR ČR
 • Tourism Towards 2030 Global Overview (UNWTO) http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/UNWTO_Tourism_Toward_2030.pdf
 • ZUZÁK, R.: Strategické řízení podniku, Grada, ISBN: 978-80-247-4008-9
 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPA, P., ORLÍK, T.: Podnikatelský plán a strategie, Grada, ISBN: 978-80-247-4103-1
 • JARLOÍMKOVÁ, L., ŘEHOŘKOVÁ, J.: Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu, Oeconomica, ISBN 978-80-245-1472-7
 • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku, nakl. C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-572-5
 • Dokument Evropské komise – Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch, dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290352_/com_com%282010%290352_cs.pdf
 • ČSÚ Satelitní účet cestovního ruchu ČR
 • Statistiky světového cestovního ruchu UNWTO