Strategický management (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou a náplní strategie podniku a na ní navazujících dílčích strategií pro jednotlivé oblasti jako integrální součástí celkové strategie, resp. plánování podniku.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace


Formulovat dlouhodobou strategii podniku znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování společnosti na trhu. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy. Klíčem k úspěšnému růstu podniku je právě volba optimální strategie.

Sylabus


1. Metody analýzy strategie společností

 • analýza vnějšího prostředí
 • analýza vnitřního prostředí
 • finanční analýza
 • SWOT analýza
 • analýza stakeholders

2. Základní strategické cíle

 • SMART cíl
 • strategické operace
 • hierarchie
 • typy strategií

Literatura


 • KEŘKOVSKÝ, M., Vykypěl, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C. H. BECK, Praha, 2007, ISBN: 80-7179-453-8
 • DEDOUCHOVÁ, M., Strategie podniku,C. H. Beck, Praha, 2002,ISBN 80-7179-603-4
 • DRDLA, M., Rais, K., Reegineering – Řízení změn ve firmě, Computer Press, Praha, 2001, ISBN: 80-7226-411- 7.
 • KEŘKOVSKÝ, M., Moderní přístupy k řízení výroby, C. H. Beck, Praha, 2001,
  ISBN 80-247-0016-6.
 • KOTLER, P., Marketing podle Kotlera – jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Management Press, Praha, 2004, ISBN 80-7261-010-4.
 • PORTER, M. P., Konkurenční strategie, Victoria Publishing Praha, 1994,
  ISBN 80-85605-11-2.