Strategický management

Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou a náplní strategie podniku a na ní navazujících dílčích strategií pro jednotlivé oblasti jako integrální součástí celkové strategie, resp. plánování podniku.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace


Formulovat dlouhodobou strategii podniku znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování společnosti na trhu. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy. Klíčem k úspěšnému růstu podniku je právě volba optimální strategie.

Sylabus


1. Historie pojmu strategie a pojem strategické řízení

 • vznik a historie pojmu strategie
 • vymezení pojmu strategické řízení

2. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti

 • analýza vnějšího prostředí společnosti
 • analýza vnitřního prostředí společnosti

3. Proces strategického řízení, mise a vize

 • proces strategického řízení
 • mise
 • vize a příklady vize v různých oblastech podniku

4. Strategické cíle

 • základní strategické cíle
 • SMART pravidlo

5. Strategické operace

 • definice pojmu strategické operace
 • obsah a forma strategických operací

6. Strategie

 • hierarchie firemních strategií
 • generický charakter strategie
 • možnosti strategického rozvoje
 • strategie stability, expanze, útlumu, omezení a kombinovaná strategie
 • volba optimální strategie a vhodnost strategie
 • přijatelnost a uskutečnitelnost strategie

Literatura


Povinná literatura:

 • CHAN, K. W, Mauborgne, R., Strategie modrého oceánu, Management Press, Praha 2009,
  ISBN 978-80-7261- 128-7
 • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. V Praze: C.H.
  Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5.

Doporučená literatura:

 • KEŘKOVSKÝ, M., Vykypěl, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C. H. BECK, Praha, 2007, ISBN: 80-7179-453-8
 • DEDOUCHOVÁ, M., Strategie podniku,C. H. Beck, Praha, 2002,ISBN 80-7179-603-4
 • DRDLA, M., Rais, K., Reegineering – Řízení změn ve firmě, Computer Press, Praha, 2001, ISBN: 80-7226-411- 7.
 • KEŘKOVSKÝ, M., Moderní přístupy k řízení výroby, C. H. Beck, Praha, 2001,
  ISBN 80-247-0016-6.
 • KOTLER, P., Marketing podle Kotlera – jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Management Press, Praha, 2004, ISBN 80-7261-010-4.
 • PORTER, M. P., Konkurenční strategie, Victoria Publishing Praha, 1994,
  ISBN 80-85605-11-2.