Strategický management

Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou, náplní a tvorbou strategie podniku a na ní dílčích strategií pro jednotlivé oblasti jako integrální součástí celkové strategie, resp. plánování podniku.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace


Formulovat dlouhodobou strategii podniku znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování společnosti na trhu. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy. Existují podniky, které měli v určitém čase srovnatelné výchozí podmínky, ale přesto se některé z nich staly úspěšnými a jiné zanikly. Klíčem k úspěšnému růstu podniku je právě volba optimální strategie.

Sylabus


1. Historie pojmu strategie a pojem strategické řízení

 • vznik a historie pojmu strategie
 • vymezení pojmu strategické řízení

2. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti

 • analýza vnějšího prostředí společnosti
 • analýza vnitřního prostředí společnosti

3. Proces strategického řízení, mise a vize

 • proces strategického řízení
 • mise
 • vize a příklady vize v různých oblastech podniku

4. Strategické cíle

 • základní strategické cíle
 • SMART pravidlo

5. Strategické operace

 • definice pojmu strategické operace
 • obsah a forma strategických operací

6. Strategie

 • hierarchie firemních strategií
 • generický charakter strategie
 • možnosti strategického rozvoje
 • strategie stability, expanze, útlumu, omezení a kombinovaná strategie
 • volba optimální strategie a vhodnost strategie
 • přijatelnost a uskutečnitelnost strategie

Literatura


 • CHAN, K. W, Mauborgne, R., Strategie modrého oceánu, Management Press, Praha, ISBN 978-80-7261-128-7
 • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. V Praze: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-572-5
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C.H. BECK, Praha, ISBN: 80-7179-453-8
 • KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4
 • KOTLER, P., Marketing podle Kotlera – jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Management Press, Praha
 • VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6
 • ŽÁČEK, V. a BAUER, J. Strategický management. V Praze: České vysoké učení technické. ISBN 978-80-01-04443-8