Strategie obchodu (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače vytvářet obchodní strategii podniku a osvojit si základní dovednosti z oblasti tvorby a kontroly obchodního plánu podniku.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotace


Modul seznamuje posluchače s teorií a řízením podniku z hlediska tvorby podnikové strategie s důrazem na vytvoření obchodní strategie, s hierarchií interních podnikových faktorů, se způsobem stanovení vizí a cílů podniku s důrazem na obchodní koncepci a s tvorbou strategického obchodního plánu podniku, včetně tvorby marketingové koncepce podniku.

Sylabus


1. Obchodní plán

 • proč mít obchodní plán
 • ideální forma zpracování
 • pro koho je obchodní plán důležitý

2. Části obchodního plánu

 • části obchodního plánu a SWOT analýza

3. Podnik

 • podnik, malé a střední podniky

4. Strategické řízení, mise a vize podniku

 • strategické řízení
 • mise a vize podniku

5. Cíl podniku

 • cíl podniku a pravidlo SMART

6. Strategická analýza vnějšího prostředí podniku

 • analýza vnějšího okolí
 • PEST analýza
 • analýza mikroprostředí a model pěti sil
 • analýza zahraničním prostředí podniku

7. Strategická analýza vnitřního prostředí podniku

 • faktory vědecko-technického rozvoje
 • marketingové a distribuční faktory
 • faktory výroby
 • faktory pracovních a podnikových zdrojů

8. Finanční analýza

 • analýza poměrových ukazatelů
 • SWOT analýza

9. Formulace návrhů strategie a výběr optimální varianty

 • návrhy strategie
 • výběr optimální strategie

Literatura


 • VEBER, J. a kol.: Management základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha. ISBN 80-82625-28-1
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Management teorie a praxe pro 90. léta. Management Press, Praha. ISBN 80-85943-94-8
 • KEŘOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení: teorie pro praxi. C. H. Beck, Praha. ISBN 80-7179-578-X
 • DRUCKER, P. F.: Řízení v době velkých změn. Management Press, Praha. ISBN80-85943-78-6