Strategie projektu (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s koncepční fází řízení programu a projektu, procesy, nástroji a technikami projektového řízení s důrazem na vysoce komplexní řízení projektu manažerem projektu a naučit se nástroje a techniky projektového řízení v této fázi používat pro dosažení úspěšného projektu a úspěšného řízení projektu manažerem projektu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Anotace


Organizace řídí projekty prostřednictvím programů a portfolií, které jsou přímo navázány na strategické a taktické cíle organizace. Zahájení projektu manažerem projektu je prvním důležitou fází před započetím plánování. Manažer projektu si ujasňuje záměr, cíl, produkty pro předání zákazníkovi a seznamuje se s omezeními z pohledu času, zdrojů a financí. Informace dostává ze Studie proveditelnosti či ze Zadávací listiny projektu. Následně vybírá další členy vedení projektu a řešitelského týmu. Manažer projektu připraví a zrealizuje zahajovací workshop, jehož výstupem je Zakládací listina projektu.

Sylabus


1. Portfolio, program a projekt

 • vymezení pojmů portfolio, program a projekt
 • fáze projektu
 • identifikace směrů dalšího rozvoje organizace
 • výběr programů a projektů a strom cílů

 2. Projekt, matice a analýza zainteresovaných stran

 • posouzení proveditelnosti projektu
 • zadávací listina projektu
 • výběr členů vedení projektu a řešitelského týmu
 • zakládací listina projektu
 • Logical Frame Matrix (logická rámcová matice)
 • Work Breakdown Structure (hierarchická struktura prací)
 • matice komunikace
 • analýza zainteresovaných stran

Literatura


 • DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. a kolektiv. Projektový management podle IMPA. Praha: Grada Publishing, a.s. 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2
 • DOLEŽAL, J. Projektový management. ISBN 9788024756202
 • PITAŠ, J., HAJKR, J., HAVLÍK, J., MÁCHAL, P., MOTAL, M., NOVÁK, I., STANÍČEK, Z. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2 – National standard competences of project management version 3.2. Brno: Společnost pro projektové řízení o. s. ve spolupráci s VÚT Brno, 335 s. ISBN 978-80-260-2325-8
 • PRINCE, E. 7 měkkých dovedností, díky nimž budete o krok napřed. Bizbooks
 • SIEBER, M. Studie proveditelnosti – metodická příručka. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 43 s.
 • MARTIN, P., TATE, K. Management projektu – Memory dogger. Praha: Česká společnost pro jakost. 176 s. ISBN 80-02-01732-3