Systém personálního řízení v organizaci

Cílem modulu je seznámit se s řízením lidí, s jeho východisky, vývojem a současným pojetím. Dalším cílem je seznámení s podmínkami personálního řízení v organizaci, s organizační kulturou a klimatem, identifikací pracovníků s organizací a prací ve vztahu k personálnímu řízení, se specifiky mezinárodního personálního řízení, s personální strategií a plánováním, politikou, motivací a stimulací pracovníků, pracovní spokojeností a trendy v řízení lidí. Jádrem modulu je systémem integrovaných personálních činností.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Renata Kociánová, Ph.D.

Anotace


Lidé jsou pro organizaci klíčovým zdrojem fungování – rozhodují o finančních a materiálních zdrojích, zacházejí s informacemi. Pro organizaci představují lidé značné investice, avšak jejich schopnosti jsou pro každou organizaci zásadní. Řízení lidí v organizaci ovlivňuje její výkonnost a prosperitu.

Sylabus


1. Personální řízení

  • význam personálního řízení a jeho vývoj

2. Význam a úkoly řízení lidí v organizaci

  • hlavní úkoly personálního řízení

3. Východiska a vývoj personálního řízení

  • personální řízení a jeho vývoj

4. Odpovědnost za personální řízení v organizaci

  • personální řízení v organizaci a rozdělení odpovědnosti

5. Vnější a vnitřní podmínky personálního řízení v organizaci

  • výčet vnějších a vnitřních podmínek personálního řízení v organizaci

6. Organizační kultura, organizační klima a identifikace pracovníků s organizací a prací

  • kultura organizace a její symboly, normy chování a hodnoty

7. Mezinárodní personální řízení

  • význam mezinárodního personálního řízení

8. Personální strategie a personální politika

  • podstata personální strategie a politiky

9. Personální plánování

  • charakteristika personálního plánování

10. Pracovní motivace a stimulace

  • teorie pracovní motivace, stimulace pracovníků

11. Trendy v řízení lidí

  • koncepce a přístupy v oblasti řízení lidí

12. Systém personálních činností

  • analýza pracovních míst, personální plánování
  • získávání, výběr a přijímání pracovníků
  • adaptace a rozmisťování pracovníků
  • hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků
  • řízení kariéry, pracovní podmínky, odbory a personální poradenství

Literatura


  • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 97880-247-1407-3
  • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3
  • ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-614-5
  • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
  • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
  • FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226515-6
  • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
  • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
  • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. A KOL. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0648-2
  • MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 80-85623-29-3
  • NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář. ISBN 80-85255-74-X
  • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia. ISBN 80-200-06907
  • PROVAZNÍK, V. A KOL. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-434-7
  • PROVAZNÍK, V., KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. Praha: VŠE. ISBN 80-7079-283-3
  • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0448-5
  • TYSON, S., JACKSON, T. Organizační chování. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-296-4
  • VODÁČEK, L, VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-041-4
  • WERTHER, W. B., DAVIS, K. Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing. ISBN 80-85605-04-X