Účetní data pro finanční řízení

Cílem tohoto modulu je seznámit se s praktickým využitím účetních dat z účetních závěrek společností vykazujících dle platných českých či nadnárodních předpisů pro účely finančního řízení společnosti. Posluchači budou schopni porozumět rozdílům mezi českými účetními pravidly a IFRS, a dále schopni zpracovat finanční analýzu. Modul je rovněž zaměřen na oblast vyhodnocování efektivity investičních projektů, jakož i způsobu volby jejich financování.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D.

Anotace


S postupnou globalizací trhů vyvstává potřeba harmonizace účetnictví podnikatelských subjektů. Posluchač kursu by měl být schopen formulovat základní rozdíly mezi českými účetními pravidly a IFRS a na jejich základě správně interpretovat informace z účetních závěrek českých i zahraničních subjektů, jakož tyto i zanalyzovat. Účetní data slouží jako základna pro investiční rozhodování. Posluchač kursu by měl být schopen zpracovat analýzu efektivnosti investičního projektu, jakož i správně zvolit formu jeho financování.

Sylabus


  • harmonizace účetního výkaznictví
  • finanční analýza na bázi účetních výkazů
  • investiční rozhodování

Literatura


  • STROUHAL, J., ŽIDLICKÁ, R., CARDOVÁ, Z. Účetnictví. Velká kniha příkladů. Změny související s NOZ. Brno, 2014.
  • SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Grada, Praha, 2012. (Připravuje se vydání 2017.)