Účetnictví pro podnikatele II.

Cílem tohoto modulu je hlouběji seznámit posluchače se specifiky účtování a vykazování obchodního majetku včetně leasingového financování tohoto majetku a zúčtování dotací, dále konkrétněji obeznámit posluchače s přípravnými pracemi k účetní závěrce včetně výpočtu a vykazování odložené daně z příjmů a v neposlední řadě posoudit vypovídací schopnost účetní závěrky při finančním řízení aktiv resp. pasiv.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotace


Finanční účetnictví je oborem, který prochází neustálými a četnými změnami. Pro jeho porozumění je nutné si dobře osvojit základy účtování a vykazování a poté na ně navázat tak, aby bylo možné porozumět informacím z účetních výkazů, naučit se tyto informace analyzovat a učinit si tak obraz o finanční situaci konkrétního podniku národního hospodářství.

Sylabus


1. Vybrané problematiky v oblasti obchodního majetku

 • cenné papíry
 • odpisy dlouhodobého majetku
 • technické zhodnocení majetku
 • účtování dotací
 • leasingové financování majetku

2. Přípravné práce k účetní závěrce

 • inventarizace
 • tvorba a zúčtování rezerv
 • kurzové rozdíly a jejich vypořádání
 • úprava ocenění majetku

3. Odložená daň z příjmu

 • podstata odložené daně z příjmu a účtování o odložené dani

4. Analýza účetní závěrky

 • podstata účetní závěrky a problémy jejich uživatelů

5. Kreativní účetnictví, forenzní účetnictví

 • podstata kreativního a forenzního účetnictví

Literatura


 • HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 2: Pokročilé aplikace. Praha: Grada Publishing. 232 s. ISBN 978-80-247-3516-0
 • KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví – světový koncept. Praha: Polygon. 544 s. ISBN: 80-7273-129-7
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Polygon. 304 s. ISBN: 80-7273-095-9
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
 • NERUDOVÁ, D. a kol. Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. Praha: Wolters Kluwer ČR. 272 s. ISBN 978-80-7357-500-7