Účetnictví pro podnikatele

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se systémem vedení finančního účetnictví podnikatelů, vysvětlit základní účetní principy, metodické prvky a nástroje v účetnictví. Identifikovat základní elementy účetní závěrky, naučit aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování podnikatelů v ČR.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotace


Účetnictví patří k základním nástrojům sloužícím pro ekonomickou orientaci podnikatelského subjektu. Dává nezbytné informace k hodnocení ekonomické účinnosti celého reprodukčního procesu. Ve snaze přispět k poznání účetní problematiky je nutné plnohodnotně studovat obsah tohoto kurzu.

Sylabus


1. úvod do účetnictví

 • historie finančního účetnictví
 • účetní jednotka
 • požadavky na účetnictví
 • uživatelé účetních informací

2. účetní principy a soustavy

 • základní účetní principy
 • pojednání o účetních soustavách
 • právní normy upravující finanční účetnictví podnikatelů ČR

3. účty a principy účtování

 • vzhled účtu a úrovně podrobností účtu
 • základní principy účtování
 • účtová osnova

4. účetní doklady a účetní knihy

 • účetní doklady
 • účetní knihy
 • opravy účetních záznamů

5. systém podvojného účetnictví a účetní systémy

 • rozvaha
 • účetní závěrka
 • účetní systém IAS/IFRS a účetní systém IFRS for SME

Literatura


 • HINKE, J. IAS/IFRS a hodnocení výkonnost podniku. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-64-6
 • HINKE, J. IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku. Praha: Alfa Nakladateství. ISBN 978-80-87197-65-3
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • KOTHARI, J., BARONE, E. Financial Accounting. An International Approach, FT Prentica Hall, Harlow
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon. 440 s. 978-80-7273-156-5
 • NERUDOVÝ, D. a kol. Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. Praha: Wolters Kluwer ČR. 272 s. ISBN 978-80-7357-500-7
 • Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • STROUHAL, J., ŽIDLICKÁ, R. Účetnictví: Velká kniha příkladů. Brno: Computer press. ISBN 978-80-251-1515-2
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění