Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu

Cílem modulu je osvojení principů řízení procesů v cestovním ruchu k dosažení udržitelného rozvoje s ohledem na celospolečenský prospěch, odpovědnost za stav planety, prosperitu pro budoucí generace a obnovitelnost zdrojů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. 

Anotace


V úvodu modulu jsou vymezeny základní pojmy a je uveden stručný přehled řešení problematiky udržitelného rozvoje společnosti. Jsou vysvětleny tři základní pilíře udržitelného rozvoje a  vliv cestovního ruchu na přírodní, sociálně-kulturní a ekonomické prostředí a možnosti monitoringu dopadů aktivit v cestovním ruchu pomocí indikátorů udržitelného rozvoje. Součástí modulu je politika udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu v ČR a EU. Pozornost je věnována nástrojům řízení udržitelného rozvoje a ecolabellingu. Závěrem jsou posluchači seznámeni s environmentálně příznivými formami cestovního ruchu.

Sylabus


1. Úvod

 • udržitelný rozvoj v oblasti cestovního ruchu

2. Základní pojmy a pilíře udržitelného rozvoje

 • definice základních pojmů udržitelného rozvoje
 • 3 základní pilíře (složky) udržitelného rozvoje

3. Problematika udržitelného rozvoje a aplikace jeho strategií v cestovním ruchu

 • stručný historický přehled řešení problematiky udržitelného rozvoje společnosti
 • aplikace strategie udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu

4. Nástroje strategií udržitelného rozvoje a vliv cestovního ruchu na prostředí

 • nástroje používané při realizaci strategie udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu
 • vlivy cestovního ruchu na prostředí

5. Negativní vlivy cestovního ruchu

 • negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí-příklady
 • negativní vlivy cestovního ruchu na sociálně-kulturní prostředí – příklady
 • negativní vlivy cestovního ruchu na ekonomické prostředí – příklady

6. Indikátory udržitelného rozvoje, ecolabelling a zásady udržitelného rozvoje v managementu destinací

 • monitoring dopadů aktivit v cestovním ruchu pomoci indikátorů udržitelného rozvoje
 • ecolabelling v ČR a v EU
 • uplatňování zásad udržitelného rozvoje v managementu destinací a podniků cestovního ruchu

7. Principy udržitelného rozvoje v praxi podniků a destinací

 • příklady aplikace principů udržitelného rozvoje v praxi podniků a destinací ČR
 • příklady aplikace principů udržitelného rozvoje v praxi podniků a destinací v zahraničí

8. Závěr

 • principy udržitelného rozvoje a prvky funkčního systému

Literatura


 • REMTOVÁ, K.: Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje, MŽP ČR, ISBN 978-80-7212-506-7
 • (http://www.nuov.cz/uploads/OZE/Slovnik_MZP.pdf)
 • ZÁVODNÁ, L. S.: Udržitelný cestovní ruch, Univerzita  Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-4576-2
 • Globální etický kodex cestovního ruchu (UNWTO), http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/czechrepublic.pdf
 • PÁSKOVÁ, M.: Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, Gaudeamus, ISBN 978-80-7435-006-1
 • Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFL5ZKH1/$FILE/Metod-MA21_06-priloha1-deklaraceUR_0503.pdf
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014 – 2020, MMR ČR, https://www.mmr.cz/getmedia/01144b63-0600-43c1-9bf5-cdd487c313fb/MMR-Cestovni-ruch-v-Ceske-republice.pdf
 • Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, MŽP ČR https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/Strategicky_ramec_udrzitelneho_rozvoje.pdf
 • http://www.ekoznacka.cz/