Ukončení projektu

Cílem je seznámit posluchače s procesem uzavření projektu, při kterém jsou ukončeny všechny aktivity projektu, předány a schváleny výstupy projektu, vypořádány a ukončeny veškeré jeho administrativní agendy, provedeno hodnocení průběhu projektu, vydána závěrečná zpráva a zdokumentovány a předány veškeré poznatky z průběhu projektu, které se pak stávají zdrojem poučení ke zlepšení řízení dalších projektů.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Anotace


Modul se zabývá ukončením projektu v souvislostech s úspěšností řízení projektu napříč životním cyklem projektu. Dále jsou probírány důvody ukončení projektu, předání a převzetí produktu zákazníkem a další činnosti, které jsou potřebné k tomu, aby bylo možné prohlásit projekt za zcela uzavřený i po formální stránce.  Závěr modulu je zaměřen na komplexní závěrečné vyhodnocení, uchovávání dat a záznamů nejen pro případné audity, ale také pro vlastní poučení ze zkušeností realizace projektu a návrhy na opatření pro realizaci dalších projektů.

Sylabus


1. Ukončení projektu v rámci jeho životního

 • životní cyklus projektu
 • cíle fází životního cyklu projektu
 • důvody ukončení projektu

2. Fáze ukončení projektu

 • cíle projektového manažera
 • procesní kroky ukončení
 • předání a převzetí produktu projektu a činnosti s tím spojené

3. Zpětné hodnocení projektu a práce projektového týmu

 • situační zpráva
 • workshop k hodnocení ukončení projektu
 • závěrečná zpráva
 • archivace a dokumentování poznatků
 • slavnostní ukončení projektu a manažer projektu

4. Komplexní závěrečné vyhodnocení projektu v projektové fázi

 • post-implementační vyhodnocení a vhodné metody
 • návrh opatření a doporučení
 • data projektu, audity, poučení

5. Shrnutí

 • souhrn poznatků

Literatura


 • DOLEŽAL, J., MÁCHALA P., LACKO B., a kolektiv, Projektový management podle IPMA Grada Publishing. ISBN: 80-2474-275-6
 • ČSN EN ISO 21500: 2013 Česká technická norma ICS 03.100.40. Návod k management projektu. Praha: Český normalizační institut, Komentované vydání normy. Praha ČSJ
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Project Management Institute
 • BARKER, S., COLE, R., Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 155 s. ISBN 978-80-247-2838-4
 • DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., CINGL, O. 5 kroků k úspěšnému projektu. Praha: Grada Publishing
 • DOLEŽAL, J. a kol., Projektový management. Praha: Grada Publishing
 • Národní standard kompetencí projektového řízení-‎ verze 3.2. Certifikace projektových manažerů. Revize 20. 8. 2013. WEB/Brno:Společnost pro projektové řízení, o.s., 314s. ISBN 978-80-214-4058-6
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • ROSENAU, D. M., Řízení projektů. Praha: Computer Press, ISBN 80-7226-218-1
 • SVOZILOVÁ, A., Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada, 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2
 • ŠTEFÁNEK, R.; BOČKOVÁ, K.; BENDOVÁ, P. a kol., Projektové řízení pro začátečníky, Brno: Computer press, a.s., ISBN 978-80-251-2835-0
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • TRÁVNÍK,I., TAKÁČ,R., Uzda na projekt, Bratislava: Equlibra. 346s. ISBN 978-80-8143