Úvod do obchodního práva

Modul je úvodem do problematiky práva jako takového s akcentem na právo obchodní. Jeho cílem je seznámit posluchače se základními právními instituty vnitrostátního práva ČR, zejména pak právními normami upravujícími podnikání, a to již s ohledem na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2014.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

Anotace


Obchodní právo upravuje vtahy mezi podnikateli navzájem, mezi podnikateli a státem, případně územními samosprávnými celky, nebo mezi těmi, kteří si režim obchodního práva na jejich právní vztah zvolí. Součástí obchodního práva je právo obchodních společností, které upravuje založení a vznik obchodních společností.

Sylabus


1. Právo obecně

 • právní normy
 • právní předpisy
 • prameny práva

2. Obchodní právo

 • prameny obchodního práva
 • pojmy související s obchodním právem

3. Typy zastoupení

 • statutární orgán
 • zákonný zástupce
 • smluvní zastoupení
 • prokura

Literatura


 • GERLOCH, A., Teorie práva, Vydal Aleš Čeněk, 312 stran, ISBN 80-7179-028-1.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění
 • KNAPP, V., Teorie práva, C. H. BECK, Praha, 248 stran.
 • ŠTENGLOVÁ. I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol. Obchodní zákoník. Komentář, C. H. BECK, Praha, 1469 stran.
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.