Úvod do projektového řízení (online)

Tento modul Vás uvede do problematiky projektového managementu, jeho vymezení, principů a využití tak, aby přinášelo užitek podnikům a jiným organizacím, ve kterých se projekty realizují a organizují. Za tím účelem je třeba znát klíčové pojmy projektového řízení a jeho standardy, které představují všeobecně uznávané znalosti v tomto specifickém oboru řízení. Dále je zdůrazněna důležitost manažera projektu, jeho týmu a vytvoření možných organizačních forem pro řízení projektu v podniku.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Anotace


V úvodu modelu jsou definovány pojmy projektový management a projekt. Déle je pozornost věnována standardům projektového managementu, včetně možnosti certifikace projektového manažera, a přehledu nástrojů a technik, které by měl projektový manažer ovládat a uplatňovat při řízení projektů. Závěrem jsou uvedeny informace o zainteresovaných stranách projektu a organizačních formách pro řízení projektu v podniku.

Sylabus


1. Vymezení projektového řízení

 • cíl, principy a uplatnění projektového managementu
 • standardy projektového managementu
 • přehled nástrojů a technik projektového managementu

2. Klíčové pojmy projektového managementu

 • projekt, program, portfolio
 • cíle, přínosy a úspěšnost projektu

3. Lidé v projektu

 • manažer projektu a projektový tým
 • zainteresované strany – Stakeholders

4. Organizace projektu v podniku

 • organizování projektu
 • organizační formy pro řízení projektu v podniku

Literatura


 • DOLEŽAL, J., MÁCHALA P., LACKO B., a kolektiv, Projektový management podle IPMA. Grada Publishing . ISBN: 80-2474-275-6
 • ČSN ISO 21500 Česká technická norma ICS 100.40; Praha: Český normalizační institut. 68s.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Project Management Institute
 • BARKER, S., COLE, R., Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 155 s. ISBN 978-80-247-2838-4
 • ČSN ISO 10006 Česká technická norma ICS 03.120.10; Praha: Český normalizační institut. 48s.
 • ČSN ISO 10007 Česká technická norma ICS 03.120.10; Praha: Český normalizační institu. 20s.
 • DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., CINGL, O. 5 kroků k úspěšnému projektu. Praha: Grada Publishing
 • DOLEŽAL, J. a kol., Projektový management. Praha: Grada Publishing
 • INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO CENTRAL SECRETARIAT; ISO 21500, Genava : ISO Central Secretariat, 35 s.
 • KERZNER, H., Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, New York: Wiley, ISBN 04-712-2577-0
 • LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-3902-1
 • Národní standard kompetencí projektového řízení-‎ verze 3.2. Certifikace projektových manažerů.  WEB/Brno: Společnost pro projektové řízení, o.s.,   ISBN 978-80-214-4058-6
 • NEWTON, R., Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2544-4
 • ROSENAU, D. M., Řízení projektů. 1. vydání Praha: Computer Press, ISBN 80-7226-218-1
 • SVOZILOVÁ, A., Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada, 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2
 • SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT Kompletní průvodce. Brno: Computer Press, a.s. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4
 • ŠTEFÁNEK, R.; BOČKOVÁ, K.; BENDOVÁ, P. a kol., Projektové řízení pro začátečníky, Brno: Computer press, a.s., ISBN 978-80-251-2835-0
 • TALEB, N. Černá labuť, Praha: Nakladatelství Paseka, s.r.o., 480 s., ISBN: 978-80-7432-128-3
 • TRÁVNÍK, I., TAKÁČ, R. Uzda na projekt, Bratislava: Equlibra. 346s. ISBN 978-80-8143