Úvod do řízení IS/IT (online)

Cílem modulu je důkladně vysvětlit základní terminologii a rámcově představit tři klíčové informační zdroje pro oblast řízení IS/IT: ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000

Garant a lektor studijního modulu


Martin Vitouš

Anotace


Tento úvodní modul studijního programu Řízení informačních technologií je rozdělen do tří části, kde jsou podrobně vysvětleny klíčové pojmy z oblasti řízení IS/IT. Kromě samotné definice těchto pojmů je zdůrazněno, jak spolu souvisejí, jelikož v praxi dochází k velmi častým zaměňováním různých pojmů. Druhá část tohoto modulu je věnována představení klíčových rámců a standardů přímo použitelných k řízení podnikové informatiky: ITIL, CobiT a ISO/IEC 20000. Poslední část tohoto modulu se věnuje tvorbě organizační struktury IT útvaru v celopodnikovém kontextu.

Sylabus


1. definice pojmů

 • informační technologie
 • IT útvar
 • služba IT
 • IT proces

2. klíčové rámce a standardy

 • historie
 • účel
 • obsah, struktura

3. tvorba organizační struktury IT

 • liniová
 • štábní
 • projektová
 • procesní

Literatura


 • VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6
 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb. Praha: ÚNMZ
 • ČSN ISO/IEC 20000-2:2013. Informační technologie – Management služeb – Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb. Praha: ÚNMZ
 • CobiT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-237-3. Dostupné z: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx
 • CobiT 5: Enabling Processes. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-241-0.
 • ITIL service strategy. London: TSO, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
 • ITIL service design. London: TSO, 442 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331305-1.
 • ITIL service transition. TSO, 347 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331306-8.
 • ITIL service operation. London: TSO, 370 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331307-5.
 • ITIL continual service improvement. London: TSO, 246 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331308-2.
 • ISACA [online].. Dostupné z: https://www.isaca.org/
 • OFFICIAL ITIL® WEBSITE [online].[cit. 2014-07-19]. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/
 • ITSMF CZECH REPUBLIC. Sdružení specialistů a profesionálů v oblasti řízení ICT služeb [online]. [cit. 2014-07-19]. Dostupné z: http://itsmf.cz/
 • ITSMF CZECH REPUBLIC. ITIL® výkladový slovník v češtině. Dostupné z: http://itsmf.cz/informacni-zdroje/odborna-knihovna-ke-stazeni/
 • Sborník příspěvků konference ICTM 2009: Řízení ICT z pohledu životního cyklu služby. Praha: ČVUT 144 s. ISBN 978-80-01-04338-7.
 • Sborník příspěvků konference ICTM 2010: Organizační a manažerské modely řízení útvarů podnikové informatiky. Praha: ČVUT, 218 s. ISBN 978-80-01-04550-3.
 • Sborník příspěvků konference ICTM 2014: Řízení ICT v souvislostech. Praha: ČVUT, 84 s. ISBN 978-80-01-05518-2