Vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti Řídícího a kontrolního systému

Je nutné, aby řídící a kontrolní systém byl součástí provozu společnosti a vytvářel nedílnou součást její kultury, byl způsobilý pohotově reagovat na vývoj rizik vznikajících z vnitřních aspektů společnosti a na změny v podnikatelském prostředí a zahrnoval postupy pro okamžité předávání zpráv příslušným úrovním řízení o výskytu závažných selhání řízení a kontroly.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Bohuslav Poduška CIA

Anotace


Dobré řízení společnosti by mělo přispívat k lepším výkonům zejména tím, že bude představenstvo vymezovat řídící a kontrolní systém a také ho pravidelně vyhodnocovat a tím pomáhat plnit základní povinnosti v nejlepším zájmu akcionářů.

Sylabus


1. Proces implementace řídícího a kontrolního systému

 • příprava a připravenost
 • posouzení a analýza aktuálního stavu
 • vývoj a implementace
 • monitorování

2. Kontrolní prostředí v ČS a.s.

 • řízení rizik
 • systém vnitřní kontroly
 • informační systém a komunikace

3. Kontrolní a řídící orgány

 • dozorčí rada
 • výbor pro audit
 • představenstvo

4. Vyhodnocení účinnosti a efektivnosti:

 • kontrolního prostředí
 • řízení rizik
 • IS a informací
 • monitorování

Literatura


 • BASILEJSKÝ VÝBOR PRO DOHLED NAD CENTRÁLNÍMI BANKAMI. Rámec pro hodnocení řídících systémů společností, ČIIA. ISBN 80-902433-9-8
 • TREADWAYOVA KOMISE: Internal Kontrol. Integrated Framework (zpráva COSO), ČIIA
 • Turbullova zpráva: Vnitřní řízení a kontrola, Praha, ČIIA
 • ESCHENBACH, R. a kol.: Profesionální controlling. Wolters Kluwer
 • DVOŘÁČEK, J.:Interní audit a kontrola, Praha, C. H. Beck, ISBN 80-7179-410-4.
 • MEZINÁRODNÍ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ: Rámec profesionální praxe interního auditu, Praha, ČIIA. ISBN 80-86689-39-5.
 • MILLS,J., BIRD,B,: Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD, Praha, ČIIA ISBN 80-86284-08-5