Vyjednávání v praxi

Cílem modulu je obeznámit se se základními a efektivními komunikačními systémy a metodami vyjednávání. Zvláštní pozornost je věnována jejich výhodám, i omezením a dále pak autorsky originální vyjednávací metodě PIN.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Anotace


V praxi se můžeme potkávat s různými vlivy a těžkostmi, jak na straně vypovídajícího, tak na straně posluchače, které působí v komunikaci rušivě. Za mnohé pro ilustraci zmíníme např. vnášení napětí a emocí do rozhovoru, projevy agresivity, neustálé chválení a komplimenty, neochota něco slyšet, hledání „jedné objektivní pravdy“, skákání do řeči apod. Různé komunikační systémy, o kterých se tady zmiňujeme, nabízejí odlišné přístupy při vypořádávání se s těmito rušivými vlivy a těžkostmi.

Sylabus


1. Komunikace

 • funkce komunikace
 • naslouchání a jeho bariéry
 • zlozvyky při naslouchání podle Bukovské

2. Konflikt

 • úrovně konfliktu podle Eggerta Falozona
 • fáze konfliktu

3. Asertivita

 • druhy jednání
 • stupně asertivity podle Medzihorského
 • další techniky

4. Transakční analýza

 • Berne a teorie her
 • stavy svého já podle E.Berneho

5. Neurolingvistické programování

 • základní pojmy a metody NPL
 • základní myšlenky NPL – pacing a leading
 • struktury NPL a preferenční způsob vnímání
 • výhody NPL
 • na co je dobré si dát pozor v NPL technikách

6. Vyjednávání

 • vyjednávací techniky
 • vyjednávací styly

7. Autorsky originální vyjednávací metoda PIN

 • základy metody PIN
 • zásady v rámci metody PIN

Literatura


 • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-4485-8
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5
 • LAHNEROVÁ, D. Asertivita pro manažery: jak využít pozitiva asertivní komunikace k dosažení svých cílů. Praha: Grada. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4406-3
 • BEDNÁŘ, V. Strategie vyjednávání. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3858-1
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. v nakl. Dialog 1. vyd. Litvínov: Dialog. ISBN 9788085194524
 • BUKOVSKÁ, L. Asertivní komunikace. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí. ISBN 80-86991-73-3
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press. ISBN 80-85943-81-6
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1679-9
 • O’BRIEN, P. Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press, 2 ISBN 80-7261-077-5
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. ISBN 80-7178-291-2
 • VYKOPALOVÁ, H. Komunikace jako součást profese. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. ISBN 80-7318-344-7
 • VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada, Manažer. ISBN 978-80-247-2614-4