Vzdělávání, osobní rozvoj a řízení kariéry pracovníků

Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s možnostmi systémů vzdělávání a kariérového rozvoje zaměstnanců a naučit je využívat tyto systémy jako efektivní nástroje pro zvyšování výkonu organizace.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

Anotace


Pro systém vzdělávání a kariérní rozvoj pracovníků je klíčové zapojení kvalitních nástrojů ke zvýšení efektivity organizací. Samotná kariéra má dynamický vývoj a pracovník je kariérně rozvíjen horizontálním či vertikálním směrem. Záleží vždy na osobních cílech jednotlivce, jakým směrem se bude kariéra upínat. Existují však i určitá rizika spjatá se ztrátou pracovníka a z tohoto důvodu je nutná příprava následníků organizací.

Sylabus


1. Systém vzdělávání a osobního rozvoje pracovníků v organizaci, učící se organizace, řízení znalostí

 • platné cíle systému vzdělávání a samoučící se organizace
 • efektivita systému vzdělávání

2. Aktivity v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje pracovníků

 • metody vzdělávání a jejich typy
 • vyhodnocování efektivity rozvojových aktivit

3. Dynamika kariéry

 • dynamika kariérního rozvoje

4. Vertikální a horizontální kariéra pracovníků

 • typy rozvoje kariéry pracovníka

5. Politika řízení kariéry pracovníků

 • podstata řízení kariéry

6. Plánování následnictví

 • podstata plánování následnictví
 • činnosti přípravy následníků

7. Talent management

 • pojem talent management
 • aktivity talent managementu

Literatura


 • BARTOŇKOVÁ, H.: Firemní vzdělávání. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2914-5
 • HRONÍK, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada Publishing. ISBN
  978-80-247-1457-8
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Grada. ISBN 97-8802-475-258-7
 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-1407-3
 • CRAIG, R.: The ASTD Training and Development Handbook: A Guide to Human Resource Development. McGraw-Hill
 • FOLWARCZNÁ, I.: Rozvoj a vzdělávání manažerů. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3067-7
 • KOCIANOVÁ, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-033-3
 • NOE R. A.: Employee Training & Development. McGraw-Hill/Irwin. ISBN 978-0078029219
 • NOE, R. A.: Human Resources Management. Irwin
 • PLAMÍNEK, J.: Vzdělávání dospělých. Grada Publishing
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. Grada, ISBN 97-8802-475-090-3
 • URBAN, J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. Grada ISBN 978-80-247-2465-2
 • URBAN, J.: 10 nejdražších manažerských chyb.
  ISBN 978-80-247-3176-6
 • WROBLOWSKÁ, Z. Lidské zdroje v produktovém managementu. Professional Publishing. ISBN 97-8807-431-162-8