Základní prvky a principy cestovního ruchu

Cílem modulu je představit základní terminologii, seznámit se základními pojmy v oblasti cestovního ruchu, objasnit podstatu a význam cestovního ruchu ve společnosti s vazbou na ekonomiku a představit současné výzvy cestovního ruchu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Anotace


Modul je věnován vazbě cestovního ruchu na ekonomiku jednotlivých zemí a jeho významu z hlediska sociálně-ekonomického rozvoje. Představeny jsou jednotlivé typy a formy cestovního ruchu, motivy zákazníků cestovního ruchu a jejich kategorie. Nedílnou součástí modulu je seznámení s aktuálními tendencemi rozvoje cestovního ruchu se zaměřením na měnící se politické, ekonomické a sociální prostředí i kulturní hodnoty jednotlivých zákazníků CR. Součástí modulu je i zhodnocení základních předpokladů jednotlivých regionů pro rozvoj cestovního ruchu a představení hlavních trendů lokalizace tohoto odvětví.

Sylabus


1. Úvod do cestovního ruchu

 • vývoj cestovního ruchu

2. Základní přístupy k vymezení cestovního ruchu

 • přístupy k vymezení cestovního ruchu a jejich společné znaky, formy cestovního ruchu

3. Předpoklady a podmínky rozvoj cestovního ruchu

 • makroprostředí a mikroprostředí, geografie cestovního ruchu

4. Specifika služeb cestovního ruchu

 • charakteristiky specifické pro CR

5. Instituce cestovního ruchu

 • vliv různých typů organizací na cestovní ruch

6. Udržitelný cestovní ruch

 • cestovní ruch a jeho udržitelnost

7. Aktuální vývojové tendence v oblasti CR

 • tendence vývoje v CR

Literatura


 • Hamarnehová, I. Geografie cestovního ruchu – Evropa. Praha: Aleš Čeněk, s.r.o. 272 s.
 • Horner, S., Swarbrooke, J., Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Grada, Praha. Kap. 3, 4 a 7
 • ČSÚ – aktuální data o vývoji CR
 • Foret, M., Foretová, V.: Jak rozvíjet cestoví ruch. Praha.
 • Goeldner, Ch. a kol.: Cestovní ruch – Principy, příklady, trendy. Bizbooks.
 • Hamarneh, I.: Mezinárodní cestovní ruch, Univerzita J.A. Komenského Praha.
 • Indrová, J.: Cestovní ruch, VŠE Praha.
 • Atlas cestovního ruchu České republiky. MU Brno.
 • Lochmannová, A.: Cestovní ruch. Computer Media.
 • MMR: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020. Dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1)
 • Ruda, A., Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji. In: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno.
 • Palatková, M.: Mezinárodní cestovní ruch. Grada.
 • Pásková, M., Zelenka, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • Pásková, M., Zelenka, J. Vlivy cestovního ruchu na přírodní a socio-kulturní prostředí. SWOT analýza. Masový a individuální cestovní ruch. Praha. Dostupné na http://ucr.uhk.cz/documents/Vlivy_CR_na_prirodni_socio_kulturni_prostredi_Uvod/text/vlivytext.pdf