Základy insolvenčního práva

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s právní úpravou řešení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základním pojmem insolvenčního práva je pojem úpadku, navrhovatelem insolvenčního řízení může být dlužník nebo jeho věřitel.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

Anotace


Právní úprava řešení majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku, patří k tradičním úpravám obsaženým v právních řádech států s tržní ekonomikou. Od doby přijetí insolvenčního zákona bylo přijato několik jeho novelizací, které svědčí o tom, že problematika řešení úpadkové situace dlužníka se stále vyvíjí. Proto vymezení pojmu úpadku, průběhu insolvenčního řízení, jakož i stanovení způsobů, jakými lze úpadek řešit, jsou důležité z hlediska postavení dlužníka a jeho věřitelů.

Sylabus


1. Insolvenční řízení

 • části insolvenčního zákona
 • zásady
 • právní domněnka

2. Pracovní subjekty

 • dlužník
 • věřitelé
 • insolvenční soud a správce
 • státní zastupitelství
 • likvidátor dlužníka

3. Způsoby řešení úpadku

 • konkurz
 • nepatrný konkurz
 • reorganizace
 • oddlužení

Literatura


 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení. Vydání první. Praha. C. H. Beck, 280s (Právní praxe), ISBN 978-80-7400-459-9
 • KOZÁK J., DADAM A., PACHL L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, Wolters Kluwer, 1668s, ISBN 9788075521354
 • MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, příručka zejména pro neprávníky. Praha: Linde, 400s, ISBN 978-80-7201-780-5
 • RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha: ASPI Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-329-4
 • HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon Komentář Praha: C.H. Beck. 1504s. ISBN 978-80-7400-555-8