Základy managementu (online)

Cílem tohoto modulu je teoreticky a prakticky zasvětit studenty do současného manažerského myšlení a jednání v kontextu relevantních manažerských funkcí. Studenti si osvojí principy a vybrané nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Anotace


Základy managementu se zabývá vývojem teorie a praxe řízení, vysvětluje pojem management, funkce řízení, náhled na další směry managementu. Jsou zde uvedeny přístupy a názory na danou problematiku. Na poznatky získané v daném modulu (programu) navazují další moduly, které umožňují seznámit se podrobněji s jednotlivými sférami podnikového řízení a fungováním podniku jako takového.

Sylabus


1. Manažerské funkce

 • plánování
 • rozhodování
 • organizování

2. Koncepce uspokojování potřeb

 • Maslowova teorie potřeb
 • Herzbergova teorie dvou faktorů
 • McGregorova teorie X aY

3. Styly řízení

 • autoritativní
 • benevolentní
 • konzultativní
 • participativní

Literatura


 • VEBER, J.: Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press. ISBN 7988072612000.
 • MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., a kol.: Management. Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN 9788073802301.
 • ROBBINS, S., COULTER, M.: Management. Grada Publishing. ISBN 8024704951.
 • SCHERMERHORN, J. R.: Introduction to management. John Wiley & Sons. ISBN 9781118951187.
 • MINTZBERG, H.: Managing. Berrett-Koehler Publishers. ISBN 9781605098746.