Základy marketingu

Cílem kurzu je seznámit posluchače s marketingem, jeho podstatou a jednotlivými nástroji (marketingový mix), marketingovými strategiemi uplatňovanými v praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotace


Tento modul zahrnuje základní terminologií marketingu, jeho zakotvení v ekonomických vědách, s teoretickými aspekty marketingové analýzy, plánování, realizace a kontroly. Pozornost je věnována SWOT analýze. Obsahem modulu je marketingový mix jako nástroj marketingu s charakteristikou jeho jednotlivých prvků (5P). Zvláštní pozornost je věnována značce a její role v marketingu včetně rozdílu „značka“ a „brand“. Vyústěním modulu jsou marketingové strategie s praktickými příklady.

Sylabus


1. Charakteristiky marketingu

 • vztah k zákazníkovi
 • názor na zisk a konkurenci
 • pracovníci

2. Marketingový mix

 • produkt
 • cena
 • distribuce
 • propagace

3. SWOT analýza

 • silné stránky
 • slabé stránky

Literatura


 • JAKUBÍKOVÁ, D: Strategický marketing, Grada Publishing, ISBN: 978-80-247-2690-8
 • KOTLER, P. — KELLER, K L.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4150-5.
 • KOTLER, P. — NOVÝ, V. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-1545-2.
 • BÁRTA, Vl., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6, (kap.: 2)
 • MACHKOVÁ, H. : Mezinárodní marketing, Grada Publishing, ISBN: 978-80-247-2986-2