Základy práva cenných papírů (směnečné právo)

Cílem tohoto modulu je poskytnout posluchačům alespoň obecné informace o tématu, které bude podrobně vysvětleno a probráno, nejen z teoretického, ale i praktického hlediska na přednáškách. Je jen jakýmsi úvodem do problematiky směnek a směnečného práva vůbec, které je těžištěm a hlavním zaměřením výuky, proto nemůže být plnohodnotnou učební pomůckou.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

Anotace


Právo cenných papírů je vedle obchodních závazků, práva obchodních společností a soutěžního práva dalším větším celkem v rámci obchodního práva. Do jisté míry se úprava cenných papírů prolíná s dalšími zmíněnými celky (tak např. v případě akciového práva, v případě některých obligačních cenných papírů apod.), nicméně i vzhledem k poměrně obsáhlému souboru speciálních pramenů jde o relativně rozsáhlou samostatnou oblast úpravy.

Sylabus


1. Cenné papíry

 • nejznámější druhy
 • hromadné listiny
 • hlediska členění
 • druhy CP

2. Směnka

 • definice
 • druhy směnek
 • přijetí, splatnost, placení

3. Šek

 • definice
 • rozdíly šeku od směnky

Literatura


 • CHALUPA, R. Základy směnečného práva. Praha: Linde
 • KOVAŘÍK, Z. Směnka a šek v České republice. Praha: C. H. Beck
 • KOVAŘÍK, Z. Směnka jako zajištění. Praha: C. H. Beck
 • KOTÁSEK, J. Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: Wolters Kluwer
 • URFUS, V. Zdomácnění směnečného práva v českých zemích a počátky novodobého práva obchodního Praha: ČSAV