Základy účetnictví

Cílem tohoto modulu je objasnit studentům základní principy vedení účetnictví, ukázat účetnictví jako systém zobrazující věrný obraz o ekonomické činnosti podniku a jeho výsledcích.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotace


Účetnictví patří k základním nástrojům sloužícím pro ekonomickou orientaci podnikatelského subjektu. Dává nezbytné informace k hodnocení ekonomické účinnosti celého procesu. Ve snaze přispět k poznání účetní problematiky je nutné plnohodnotně studovat obsah tohoto kurzu.

Sylabus


1. Finanční účetnictví

 • základní funkce
 • způsoby vykazování výsledků
 • požadavky na účetnictví

2. Základní principy účetnictví

 • směrná účtová osnova
 • účetní doklady
 • opravy účetních záznamů

3. Účetní závěrka

 • rozvaha
 • výkaz zisku a ztráty
 • příloha
 • cash flow

Literatura


 • HINKE, J., BÁRKOVÁ, J. Účetnictví I. Praha: Grada publishing, 144 s. ISBN 978-80-247-3953-3.
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon. 440 s. 978-80-7273-156-5.
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • STROUHAL, J., ŽIDLICKÁ, R. Účetnictví: Velká kniha příkladů. Brno: Computer press, ISBN 978-80-251-1515-2.
 • LARRY, L. The power of accounting: what the numbers mean and how to use them. NY: Routledge, ISBN 978-0-415-88431-0.