Závazkové právní vztahy v oblasti nemovitostí (online)

Modul se věnuje závazkovým právním vztahům týkajícím se nemovitostí. Jeho cílem je poskytnutí přehledu v problematice závazkového práva, které představuje jádro veškerých dispozic s realitami. Protože neznalost práva neomlouvá, je alespoň základní právní rozhled v této oblasti v dnešní době nutností.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

Anotace


Modul je zaměřený na závazkové právní vztahy. První část modulu slouží k získání obecného přehledu v terminologii, systému závazkového práva a možných způsobech vzniku závazku. Dále je pozornost věnována pojmu smlouva a jejímu sjednávání. V závěru modulu jsou podrobně přiblíženy jednotlivé vybrané smluvní typy, tedy rezervační smlouva, nájemní smlouva a kupní smlouva.

Sylabus


1. Obecná teorie závazkové práva, způsoby vzniku závazků

  • základní terminologie a způsoby vzniku závazku

2. Smlouva a kontraktační proces

  • smlouva, kontrakční proces

3. Rezervační smlouva

  • podstata rezervační smlouvy

4. Nájemní smlouva

  • podstata kupní smlouvy

5. Kupní smlouva

  • podstata nájemní smlouvy

Literatura


  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
  • KŘEČEK, S. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Praha: Leges, 272 s. 978-80-87576-99-1
  • RYŠÁVKOVÁ, V.Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Praha: Grada, 304 s. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5157-3
  • ELIÁŠ, K.Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 315 s. ISBN 978-80-7478-013