Závazkové vztahy

Cílem modulu je poskytnout základní náhled na problematiku obchodních závazkových vztahů. Hlavní důraz je kladen na obecnou část závazkových vztahů, která obsahuje obecné vymezení platné pro většinu obchodních závazkových vztahů. Důraz je kladen především na vznik a zánik obchodních závazkových vztahů, zajištění a promlčení práv z obchodních závazkových vztahů.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotace


Závazky jsou s účinností od 1. 1. 2014 upraveny v jediném právním předpisu, a to v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Je tak zrušena dvojkolejnost závazkového práva, kdy závazky byly upraveny v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Do soustavy jednotlivých smluvních typů NOZ rovněž byly zařazeny i ty, které stály mimo občanský i obchodní zákoník (např. pojistná smlouva).

Sylabus


1. Dělení obchodních závazkových vztahů

 • relativní
 • typové
 • fakultativní

2. Právní úprava dle NOZ

 • právní jednání
 • ochrana třetích osob
 • úhrada škod
 • uzavření smlouvy

3. Koupě

 • práva a povinnosti stran
 • způsob a doba dodání zboží
 • odpovědnost prodávajícího za vady zboží
 • vedlejší ujednání
 • vymezení smlouvy kupní a smlouvy o dílo

Literatura


 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • HULMÁK, M. Občanský zákoník: komentář. V, Závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054). V Praze: C. H. Beck, ISBN: 978-80-7400-535-0.
 • ONDRĚJ J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, Aleš Čeněk
 • ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C.H. Beck, ISBN 978-80-7400-354-7.