Získávání, výběr a adaptace pracovníků, identifikace kompetencí a metody analýzy pracovních míst (online)

Cílem modulu je seznámit se s tradičními i aktuálně využívanými metodami analýzy pracovních míst, získávání, výběru a adaptace pracovníků a rovněž s metodami identifikace kompetencí. Studenti jsou hlouběji obeznámeni s kompetenčními modely, tedy identifikací kompetencí, klíčovými i manažerskými kompetencemi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotace


Všimněme si, že termíny personální práce, personalistika, personální administrativa (správa), personální řízení či řízení lidských zdrojů, které bývají často považovány za synonyma, jimi ve skutečnosti nejsou. Termíny personální práce či personalistika se obvykle používají jako nejobecnější označení pro tuto oblast řízení organizace, bez ohledu na to, o jakou koncepci, o jaký systém či o jakou vývojovou fázi tohoto řízení jde. Termíny personální administrativa (správa), personální řízení a řízení lidských zdrojů pak označují jednotlivé vývojové fáze či koncepce personální práce a její postavení v hierarchii řízení organizace.

Sylabus


 • řízení lidských zdrojů
 • filozofie získávání pracovníků
 • získávání z vnitřního trhu práce
 • získávání z vnějšího trhu práce
 • metody získávání
 • hodnocení efektivnosti metod získávání
 • výběr zaměstnanců
 • hodnocení materiálů uchazeče o zaměstnání
 • hodnocení žádosti o zaměstnání
 • hodnocení životopisu
 • osobní dotazník
 • testování
 • assessment center
 • výběrový rozhovor
 • adaptace zákazníků
 • orientační program
 • postup pro řízení adaptace nového zaměstnance
 • personální marketing
 • kompetence, kompetenční modely

Literatura


 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2007.
 • Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2007.
 • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha, 2003.
 • Kociánová, R.: Personální řízení. Východiska a vývoj. Grada Publishing, Praha, 2012.
 • Ulrich, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2009.
 • Koubek, J. ABC praktické personalistiky. 1. vydání. Linde, Praha, 2000. ISBN 80-86131-25-4
 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovejší trendy a postupy. 10. vydání. Garda Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3
 • Kamp, D.: Manažer 21. století. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 2000. ISBN 80-247-0005-0.
 • Koubek, J.: Řízení pracovního výkonu. 1. vydání. Management Press, Praha, 2004. ISBN 80-7261-116-X
 • Walker, A. J. aj.: Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0449-8
 • Dvořáková, Z. a kol.: Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. C.H. Beck, Praha, 2004. ISBN 80-7179-468-6