Etika a komunikace ve zdravotnictví (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se se základní problematikou etiky a komunikace ve zdravotnictví. Seznámit se základy etiky, různých etických přístupů a jejich specifické aplikace v praxi, stejně tak specifikami komunikace ve zdravotnictví. Jako speciálně ilustrační téma bude problematika informovaného souhlasu a v neposlední řadě otázky tzv. corrporate social responsibility.

Garant a lektor studijního modul


Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Anotace


V rámci tohoto modulu se bude zabývat zejména komunikací, etikou a morálkou. Blíže budou objasněna specifika komunikace ve zdravotnictví, především tedy bude modul zaměřen na komunikaci lékařů, středního zdrav. personálu a pacientů. V neposlední řadě bude blíže specifikován informovaný souhlas a společenská odpovědnost firem ve zdravotnictví.

Sylabus


1. Morálka, etika a komunikace

 • pojem morálka – mravnost
 • etika
 • etický postoj
 • komunikace

2. Problematika konsekvencialismu a deontologismu

 • význam konsekvencialismu a deontologismu
 • nedostatky konsekvencialismu a deontologismu

3. Informovaný souhlas

 • problematika informovaného souhlasu
 • obsah informovaného souhlasu

4. Společenská odpovědnost firem (CSR)

 • význam společenské odpovědnosti a co přináší
 • tři pilíře CSR

Literatura


 • NESVADBA, P. Policejní etika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 315 s. ISBN 978-80-7380-195-3
 • BREČKA T. A.: Konsekvencialismus, deontologismus a lékařská etika.časopis Praktický lékař 96(1), s. 25-27. ISSN 1803-6597
 • MACH, J. Medicína a právo. Praha: C. H. Beck. 257 s. ISBN 80-7179-810- X
 • PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2
 • TRNKOVÁ J: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (Corporate Social Responsibility) KOMPLETNÍ PRŮVODCE TÉMATEM & ZÁVĚRY Z PRŮZKUMU V ČR; Business Leaders Forum v rámci European Business Campaign for CSR. Neziskovky.cz. http://www.neziskovky.cz/data/vyzkum_CSR
 • PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P, MACH J. et al.: Informovaný souhlas, Gálen, Praha, s. 82-86, ISBN 978-80-7492-334-0
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén. 225 stran. ISBN 978-80-7492-204-6
 • PTÁČEK, R. a kol. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada. 519 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5471-0
 • PTÁČEK, R. a kol. Lege artis v medicíně.Praha: Grada. 231 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5126-9