Podmínky ochrany osobních údajů

Business Institut EDU a.s.
IČ: 28873017, DIČ: CZ 28873017,
se sídlem Kodaňská 558/25,
101 00 Praha 10, Vršovice,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15183,
(dále jen „Institut“)

Odesláním Kontaktního formuláře nebo Přihlášky, návštěvník webové stránky  www.businessinstitut.cz (dále jen “návštěvník”) potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, které tímto bez výhrad a v celém rozsahu akceptuje. Bez takového souhlasu nemůže dojít k odeslání Kontaktního formuláře nebo Přihlášky.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Při odeslání Kontaktního formuláře jsou vyžadovány tyto osobní údaje: emailová adresa. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení dotazu zákazníka. Institut je oprávněn uchovávat kontaktní údaje po dobu deseti let ode dne udělení souhlasu s podmínkami ochrany osobních údajů. Institut je oprávněn zasílat návštěvníkovi obchodní sdělení týkající se pouze činnosti Institutu. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat pomocí odhlašovacího formuláře uvedeného v emailu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Při odeslání Přihlášky jsou vyžadovány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo. S přihláškou může návštěvník zaslat i dokumenty týkající se studia (doklad o posledním dosaženém vzdělání, uznání vzdělání absolvovaného v zahraničí, prohlášení o praxi). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení přihlášky a komunikaci směřující uzavření Smlouvy o studiu. Institut je oprávněn uchovávat kontaktní údaje po dobu deseti let ode dne udělení souhlasu s podmínkami ochrany osobních údajů. Institut je oprávněn zasílat návštěvníkovi obchodní sdělení týkající se pouze činnosti Institutu. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat pomocí odhlašovacího formuláře uvedeného v emailu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Institut se zavazuje, že nepředá osobní údaje třetí straně za účelem zasílání jakýchkoliv obchodních sdělení.

Návštěvník má právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Současně zákazník může požadovat: přístup k osobním údajům, opravu, resp. doplnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, nebo vznést námitku, nebo požádat aby již nadále nebyl předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

Zaškrtnutím souhlasu zákazník potvrzuje, že si tyto Podmínky ochrany osobních údajů řádně přečetl, že jim plně rozumí a vyjadřuje s nimi v celém rozsahu souhlas.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí Nařízením a právním řádem České republiky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2019.