Marketingová komunikace

Cílem tohoto modulu je především příprava studentů pro praxi v oboru. Předpokladem je, že se studenti budou věnovat samostudiu teorie v rozsahu naznačeném během semináře a dle otázek k závěrečné zkoušce. V písemných pracích (tj. v postupové práci a v závěrečné práci) bude hleděno především na schopnost samostatně pracovat s nabytými teoretickými znalostmi.

Garant a lektor studijního modulu

Mgr. Dagmar Krhůtková

Anotace

Marketing se v současnosti těší velké popularitě. Stále více lidí tento obor preferuje již při studiu, případně do něj přichází z jiných oblastí. Tento trend je pro nás na jedné straně pozitivní – dnešní firmy již chápou význam marketingu a nestavějí se vůči nám tak odmítavě, jako tomu bylo dříve. Na druhé straně nám popularita našeho oboru může způsobovat i jisté problémy, které se musíme naučit řešit.

Sylabus

1. Problémy související s marketingem

  • převaha nabídky nad poptávkou
  • povědomí laické veřejnosti o marketingu
  • uplatnění v oboru
  • dodavatelé

Literatura

  • KOTLER, P.: Marketing management, Grada, Praha
  • LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha ISBN 80-213-1011-1
  • BEDNÁŘ V.: Marketing na sociálních sítích, Brno: Computer Press, a.s., ISBN: 978-80-251-3320-0.
  • BÁRTA, Vl.; PÁTÍK, L.; POSTLER, M.: Retail Marketing, Praha: Management Press, ISBN: 978-80-7261-167-6.
  • KOMÁROKVÁ R., RYMEŠ M., VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie trhu, Grada