Marketingový výzkum

Cílem kurzu je seznámit posluchače s metodami, postupy a zásadami marketingového výzkumu trhu jako nástroje marketingu. Jednotlivé metody jsou aplikovány na konkrétní typy výzkumů.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotace

Výchozím zaměřením kurzu je seznámit posluchače se zásadami výzkumu trhu a možnostmi jeho uplatnění jako nástroje marketingu. Obsah předmětu je zaměřen na podstatu výzkumu trhu, jednotlivé druhy výzkumu trhu a konkrétní metody. Cílem je naučit posluchače na základě marketingové segmentace trhu a stanovení cílů výzkumu, zvolit vhodný druh výzkumu trhu a uplatnit metody.

Sylabus

1. Marketingová segmentace trhu

 • modely segmentačních postupů
 • spotřební a kupní chování
 • faktorová analýza

2. Chování spotřebitele

 • analýza chování člověka
 • vlivy na chování
 • čárový kód

3. Měření loajality

 • dimenze vnímání značek
 • metody pro měření
 • segmentace trhu

Literatura

 • BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, Vl., KOUDELKA, J.: Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum), Oeconomica, VŠE, Praha, ISBN: 978-80-245-1275-4,
 • BÁRTA, Vl., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6 (kap.: 3)
 • VYSEKALOVÁ, J.: Chování zákazníka, Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“, Grada, Praha, ISBN 978-80-247-3528-3
 • BÁRTA, Vl. BÁRTOVÁ, H.: Homo spotřebitel, Praha, Oeconomica, Praha, ISBN 978 – 80-245-1558-8