Faktory ovlivňující personální řízení v organizaci

Cílem modulu je seznámení s vnějšími a vnitřními podmínkami personálního řízení v organizaci, s organizační kulturou, organizačním klimatem a identifikací pracovníků s organizací a prací ve vztahu k personálnímu řízení, se specifiky mezinárodního personálního řízení, s personální strategií a politikou a personálním plánováním v organizaci.

Garant a lektor studijního modulu

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Anotace

V praxi je personální řízení závislé na vnějším prostředí, musí vycházet z vnitřních podmínek a z aktuální situace organizace. Vnější podmínky se mění, mnohé působí na organizace rozdílně, zejména v závislosti na vnitřních podmínkách. Vnější podmínky nemohou organizace ve velké míře ovlivnit. Vnitřní podmínky personálního řízení mohou organizace v určité míře usměrňovat, podobu personálního řízení v organizaci ovlivňuje politika v personální oblasti (v nejširším smyslu politika řízení lidí), kterou organizace uplatňuje.

Sylabus

1. Podmínky personálního řízení v organizaci

 • vnitřní
 • vnější

2. Organizace práce

 • organizační kultura
 • organizační klima
 • identifikace pracovníků

3. Personalistika

 • personální strategie
 • personální politika
 • personální plánování

Literatura

 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1407-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3269-5.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-169-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7179-893-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 80-7179-468-6.
 • FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, ISBN 80-7226-515-6.
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde, ISBN 80-86131-57-2.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-168-3.
 • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. A KOL. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing, ISBN 80-247-0648-2.
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0448-5.
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3058-5.