Základy managementu

Základy managementu

Cílem tohoto modulu je teoreticky a prakticky zasvětit studenty do současného manažerského myšlení a jednání v kontextu relevantních manažerských funkcí. Studenti si osvojí principy a vybrané nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Garant a lektor studijního modulu

doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Anotace

Základy managementu se zabývá vývojem teorie a praxe řízení, vysvětluje pojem management, funkce řízení, náhled na další směry managementu. Jsou zde uvedeny přístupy a názory na danou problematiku. Na poznatky získané v daném modulu (programu) navazují další moduly, které umožňují seznámit se podrobněji s jednotlivými sférami podnikového řízení a fungováním podniku jako takového.

Sylabus

1. manažerské funkce

 • plánování
 • rozhodování
 • organizování

2. koncepce uspokojování potřeb

 • Maslowova teorie potřeb
 • Herzbergova teorie dvou faktorů
 • McGregorova teorie X aY

3.styly řízení

 • autoritativní
 • benevolentní
 • konzultativní
 • participativní

Literatura

 • VEBER, J.: Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press. ISBN 798-80-7261-200-0
 • MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., a kol., Management, Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, ISBN 978-80-7380-230-1
 • ROBBINS, S., & Coulter, M. Management. Praha: Grada Publishing
 • SCHERMERHORN, J. R.Introduction to management. John Wiley & Sons.
 • MINTZBERG, H. Managing. Berrett-Koehler Publishers