Mezinárodní aspekty obchodu (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s obsahem a průběhem obchodních transakcí ve vnitrounijním obchodě, včetně odlišností při obchodování se třetími zeměmi. Kromě toho jim také podat informace o základním právním rámci, ve kterém se obchodní transakce odvíjejí, a postupech, využívaných k jejich zajišťování. Některé ze zmíněných tematických okruhů také demonstrovat na konkrétních příkladech z komerční praxe.

Garant a lektor studijního modulu

doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Anotace

Posluchači by měli po ukončení studia tohoto modulu získat schopnost samostatně realizovat obchodní činnost se zahraničím a administrativně tuto činnost podchytit a vykázat, a to v souladu s vnitrounijními předpisy a normami, včetně znalosti některých odlišností v obchodování se třetími zeměmi mimo EU.

Sylabus

1. Distribuční metody

 • distribuční metody, jejich druhy a faktory volby

2. Průběh obchodních operací

 • přípravní, kontraktační, realizační a finalizační fáze

3. Mezinárodní kupní smlouva

 • podstata a obsah smlouvy, povinnosti smluvních stran

4. Náležitosti kupní smlouvy

 • předmět plnění, cena, dodací parita, dodací lhůta, platební podmínky

5. Platební instrumenty

 • směnka, šek, dokumentární platby a inkasní riziko

6. Logistika v mezinárodním obchodě

 • smluvní zajištění přepravních operací, skladovací a kontrolní operace

7. Pojištění a zajištění v mezinárodním obchodě

 • pojištění přeprav, úvěrů, odpovědnosti za škodu

8. Cla a celní řízení

 • význam a průběh celního řízení, cla

9. Výkaznictví vnitrounijního obchodu

 • odvody DPH, systém VIES, výkaznictví Intrastat, celní a daňové delikty

Literatura

 • MACHKOVÁ, Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, aj. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, a.s, ISBN 978-80-247-4874-0
 • KANDA, Antonín., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku, Praha: Linde, ISBN 80-720-1183-9
 • MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe. Praha: Grada Publishing, a.s, ISBN 978-80-247-5366-9
 • NOVÁK, Radek, ZELENÝ, Lubomír, PERNICA, Petr, KOLÁŘ, Petr, SVOBODA, Lukáš. Přepravní, zasilatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-735-3
 • RAMBERG, Jan. International Commercial Transactions, ICC Publishing s.a., ISBN 978-9284212453
 • ŠVARC, Zbyněk, aj. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ISBN 978-80-7380-504-3
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví Celní kodex Unie ze dne 10. 10. 2013.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH
 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
 • Zákon 191/1950 Sb., směnečný a šekový