Úspěšná argumentace a vyjednávání (online)

Cílem modulu je obeznámit se se základními a efektivními komunikačními systémy a metodami vyjednávání. Zvláštní pozornost je věnována jejich výhodám, i omezením a dále pak autorsky originální vyjednávací metodě PIN.

Garant a lektor studijního modulu

PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Anotace

Je známé rčení o „nemožnosti nekomunikovat v kontaktu s druhými“, méně známé, od Konráda Lorenze: „říci neznamená ještě slyšet, slyšet neznamená ještě porozumět.“ V praxi se můžeme potkávat s různými vlivy a těžkostmi, na straně vypovídajícího i posluchače, které působí v komunikaci rušivě. Např. vnášení napětí a emocí do rozhovoru, projevy agresivity, neustálé chválení a komplimenty, neochota něco slyšet, hledání „jedné objektivní pravdy“, skákání do řeči apod. Různé komunikační systémy, o kterých se tady zmiňujeme, nabízejí odlišné přístupy při vypořádávání se s těmito rušivými vlivy a těžkostmi.

Sylabus

1. Komunikace

 • definice komunikace, verbální a neverbální komunikace
 • funkce komunikace a bariéry komunikace
 • zlozvyky při naslouchání a sdělování

2. Konfilikt

 • význam konfliktu
 • úrovně a fáze konfliktu

3. Asertivita

 • definice techniky
 • koncepce asertivního jednání
 • stupně asertivity a další techniky rozvinuté koncepcí asertivního jednání

4. Transakční analýza

 • podstata transakční analýzy a stavy svého já

5. Neurolingvistické programování (NLP)

 • NLP, metody NLP a základní myšlenky
 • preferenční typy, výhody a nevýhody NLP

6. Vyjednávání

 • definice vyjednávání
 • vyjednávací styly

7. Autorsky originální vyjednávací metoda PIN

 • podstata techniky a její fáze procesu

Literatura

 • FISHER, Roger, William URY a Bruce PATTON. Jak dosáhnout souhlasu: zásady úspěšného vyjednávání. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-299-4
 • PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-44858
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5
 • LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery: jak využít pozitiva asertivní komunikace k dosažení svých cílů. Praha: Grada. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4406-3