Strategický management (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou, náplní a tvorbou strategie podniku a na ni navazujících dílčích strategií pro jednotlivé oblasti jako integrální součástí celkové strategie, resp. plánování podniku.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace

Formulovat dlouhodobou strategii podniku znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování společnosti na trhu. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy. Existují podniky, které měli v určitém čase srovnatelné výchozí podmínky, ale přesto se některé z nich staly úspěšnými a jiné zanikly.

Sylabus

1. Metody analýzy strategie společností

 • analýza vnějšího prostředí
 • analýza vnitřního prostředí
 • finanční analýza
 • SWOT analýza
 • analýza stakeholders

2. Proces strategického řízení

 • formulace
 • implementace
 • monitoring a vyhodnocení

3. Základní strategické cíle

 • SMART cíl
 • strategické operace
 • hierarchie
 • typy strategií

Literatura

 • CHAN, K. W, MAUBORGNE, R., Strategie modrého oceánu. Management Press. Praha. ISBN 978-80-7261- 128-7.
 • SOUČEK, Z.: Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. Praha,  C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-572-5.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C.H. BECK, Praha, , ISBN: 80-7179-453-8.
 • KOTLER, P, Marketing podle Kotlera – jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Management Press, Praha.
 • KOTTER, P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4.
 • MLÁDKOVÁ, L., Jedinák, P., a kol.: Management. Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, ISBN 978-80-7380-230-1.
 • VEBER, J.: Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press. ISBN 798-80-7261-200-0.
 • VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.
 • ŽÁČEK, V. a BAUER, J. Strategický management. V Praze: České vysoké učení technické. ISBN 978-80-01-04443-8.