Účetnictví pro nepodnikatelskou sféru

Cílem tohoto modulu je objasnit specifika účtování, financování a zdaňování v oblasti neziskových organizací, které vyplývají z charakteru jejich činnosti. Předmětem zájmu bude účetní zachycení činnosti těchto subjektů, které je značně odlišné ve srovnání s podnikatelskými subjekty. Zároveň bude objasněno zdaňování těchto subjektů.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Milena Otavová, Ph.D.

Anotace

Tento modul se zabývá problematikou účetnictví pro nepodnikatelskou sféru. Nejprve je pozornost soustředěna neziskové organizace a účetnictví s nimi spjaté. Dále jsou zmíněny účetní jednotky státu, včetně vymezení konsolidačního celku a oblastí veřejné správy.  Posluchač je obeznámen se změnami v účetnictví, počínaje úpravou účtové soustavy až po nutnost schvalování účetních výkazů.  Závěrem modulu je poukázáno na veřejně prospěšného poplatníka včetně položek nutných k výpočtu daně z příjmu právnických osob.

Sylabus

1. Úvod

 • národní hospodářství
 • rozdělení prostor národního hospodářství

2. Neziskové organizace a pojmy s nimi spjaté

 • obecná charakteristika neziskových organizací
 • vymezení základních pojmů spjatých s neziskovou organizací
 • veřejné rejstříky

  3. Nestátní neziskové organizace a účetnictví

 • nestátní neziskové organizace a jejich účetní režim
 • účetní metody a jejich použití, účetní závěrka
 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce
 • směrná účtová osnova, účetnictví a účetní standardy

4. Účetní jednotky státu

 • uvedení do problematiky
 • veřejná zpráva jako součást veřejného sektoru
 • rozpočtová a účetní oblast veřejné správy
 • účetnictví vybraných účetních jednotek
 • účetní reforma státu
 • vymezení konsolidačního celku

5. Změny v účetnictví

 • úprava a rozšíření účtové soustavy
 • přechod na akruální bázi
 • úprava podrozvahové evidence
 • změny v účetní závěrce
 • předávání účetních výkazů
 • nutnost schvalování účetních výkazů
 • daň z příjmů právnických osob

6. Veřejně prospěšný poplatník

 • definice veřejně prospěšného poplatníka
 • předmět daně a základ daně VPP
 • příjmy, které nejsou předmětem daně
 • posuzování příjmů z nepodnikatelské činnosti
 • náklady
 • rozdělení nákladů do skupin
 • úprava zdaňování úroků z účtu u vybraných VPO

7. Položky nutné k výpočtu daně z příjmu právnických osob

 • položky zvyšující výsledek hospodaření
 • položky snižující výsledek hospodaření
 • položky odečitatelné od základu daně
 • položky snižující základ daně
 • slevy na dani

Literatura

 • Daňové zákony ČR aktuální
 • KOČÍ, P. a kol. Meritum Nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 312, ISBN 978-80-7357-737-7
 • VOLTNEROVÁ MADEROVÁ, K. Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací – sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady. Olomouc: Anag. ISBN 978-80-7263-810-9
 • Merlíčková Růžičková, R. Neziskové organizace. Praha: Anag, s. 254, ISBN 978-80-7263-675-4
 • STUCHLÍKOVÁ, H., KOMRSKOVÁ, S.: Zdaňování neziskových organizací, Olomouc: ANAG. ISBN 978‑80‑7263‑774-4
 • SVOBODOVÁ, J. Účtová osnova, české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky. Olomouc: Anag. ISBN 978-80-7263-864-2
 • GFŘ (http://cds.mfcr.cz)
 • MFČR (http://www.mfcr.cz)